In de Commissie Samenleving van 30 november 2016 werd de sluiting van het Aloysius College gereflecteerd. Fractievertegenwoordiger Marijke Meyers heeft daarover de volgende aanvullende vragen gesteld, waarop wij nadere toelichting/verduidelijking zouden willen hebben:

1.  Onze fractie heeft in een bespreking met de wethouder gevraagd om snel na het overgaan van de leerlingen op de nieuwe school een ouderavond te organiseren met AC- leerlingen en hun ouders. Het liefst vier tot zes weken na de overgang. Is dit gebeurd en wat is er aan punten naar voren gekomen? En konden de punten aangepakt worden door de nieuwe school, de ouders en/of de leerlingen? Zijn vervolg-sessies en/of – gesprekken gevoerd en met welke frequentie? Wij begrijpen dat dit per school verschillend is/kan zijn.

2.  Is het hoge percentage zittenblijvers te wijten aan leerachterstanden? en zo ja, zijn bepaalde vakken opgevallen?

3.  Er was lesuitval op het AC in de maanden voorafgaand aan de overgang naar de nieuwe school. Is er een verband tussen leerachterstand, als daar sprake van was en de lesuitval bedoeld onder punt 2?

4. Hoe was de inzet extra begeleiding  op de nieuwe school geregeld? In groepjes, individueel, tijdens of na lestijd? Gedurende welke periode? En waren de ouders daarbij betrokken?

5. Zijn er problemen geweest rond verschillende leermethoden per vak?

6. De zittenblijvers: om welke leerjaren gaat het voornamelijk en gaarne gesplitst naar schoolsoort (mavo, havo en vwo)?

7. Zijn er problemen geweest in de voor-examenklassen met het oog op de PTA’ s?

8. Is sprake geweest van doorstroom naar een andere schoolsoort zoals van 3 havo naar 4 mavo, van 3 vwo naar 4 havo? En zo ja, om hoeveel leerlingen gaat het? En om welke doorstroom?

9. Zijn de oud AC- leerlingen op de nieuwe school zoveel mogelijk bij elkaar in een klas geplaatst? Dat lijkt ons lastig, omdat per 1 oktober de klassen al gevormd zijn.

10. Is er op dit moment zicht op de leerprestaties en het functioneren van de ‘zittenblijvers’ in het huidige leerjaar?

11. Is er op dit moment zicht op de leerprestaties en het functioneren van de oud- AC-leerlingen die dit schooljaar deel uit maken van een examenklas met het oog op de PTA’s ?

12. Wordt er dit huidige schooljaar ook nog extra begeleiding gegeven? En zo ja, in welke vorm en om welke leerjaren gaat het?

13. Is er naast de extra onderwijsbegeleiding een huiswerkbegeleiding geweest en/of aangeboden door de nieuwe school?

14. Is er voor,  rond en na het tijdstip van de beslissing tot sluiting van het AC contact geweest met het schoolbestuur van het AC, dat in die periode in functie was, en de ‘ontvangende’ scholen?

15. Hoe hebben de ontvangende scholen de overdracht door het AC van de leerlingen ervaren?

 

Marijke Meyers, fractievertegenwoordiger Groep De Mos / Ouderen Partij Den Haag.