Op 18 april kwam de Commissie Samenleving bij elkaar voor een Werkbespreking Laaggeletterdheid. Hierbij waren aanwezig: vertegenwoordigers van ROC Mondriaan, Taal aan Zee, Taalketenoverleg, Taal in de Buurt, St. Yasmin, Xtra, St. Lezen en Schrijven en Vluchtelingenwerk. Aan de orde kwamen: aanpak van laaggeletterdheid (wat is nodig om het aanbod te versterken, het bereik te vergroten en aandachtspunten).

Hoofdpunten: het volgen van vaardigheden en vorderingen.
Beter coördinatie Taal in de Buurt (een plan van aanpak is onderweg).
Mondriaan: taal op de werkvloer (tel mee met taal-subsidie). Zijn werkgevers voldoende op de hoogte? En via basisscholen.
Gemiddeld 100 aanvragen per week, waarvan 30 inburgering.
Les aan huis en op de school van de kinderen als de vrouw om welke reden dan ook het huis niet uit kan.
Het trainen van vrijwilligers loopt via St. Lezen en Schrijven.

St. Lezen en Schrijven heeft nieuwe cijfers: 85.000 tot 90.000 laaggeletterden in Den Haag. Laaggeletterdheid ligt vaak in de taboesfeer, velen willen er niet voor uitkomen.

Ik heb gevraagd naar laaggecijferdheid: rekenonderwijs is nodig voor een startkwalificatie.
Laaggeletterdheid is gemeten in de categorie 16-65 jaar, maar 16-23 jaar maakt geen gebruik van cursusaanbod.
Hoogopgeleiden gaan naar Mondriaan, maar de differentiatie is in de praktijk niet te doen.
Zijn de servicepunten voldoen geëquipeerd? Dit is een aandachtspunt: nog niet optimaal, bijv. bemand door vrijwilligers die gesprekstechniek nog niet optimaal beheersen.
Bibliotheken: servicepunten bemand door vrijwilligers functioneerden niet. Taalhuis loopt goed. Cursisten worden nagebeld voor vervolgcursus. Kosten van de inburgeringscursus vormen een probleem. = aandachtspunt.
Digitaal Vaardig voor Senioren in de bibliotheken (met SeniorenWeb): te duur voor minima. Voorstel Ooievaarspas inzetten voor PGLeerbudget.
Pleidooi voor het invoeren van een BBL-opleiding voor EU-migranten en een opleiding statushouders midden – en hogeropgeleiden, versneld naar een startkwalificatie, dan is studiefinanciering mogelijk.
Analfabeten opnemen in de Taaleis als doelgroep. Vrijwilligers zijn daartoe niet opgeleid.
Degene die wil leren, is het uitgangspunt, niet alleen het niveau maar ook de mate van redzaamheid en participatie.
Al het werk van vrijwilligers is aanvullend.

Taal aan Zee kent een grote wachtlijst (statushouders), steun van de gemeente Den Haag is nodig. Nog een wachtlijst: jonge Eritreeërs.
Mondriaan pleit voor een meerjarenbeleidsplan en een meerjaren-samenwerking met de gemeente Den Haag.
Voorstel: een brochure met daarin alle taalaanbieders voor mensen met een inspanningsverplichting.
De bibliotheek is thans bezig met en project Kwetsbare Ouderen in de Wijk.
Xtra werkt veel met zorginstellingen: punt van aandacht voor de toekomst. Ik heb daarnaar gevraagd.

Ik heb het rapport van de commissie Cohen genoemd met het oog op terugdringen laaggeletterdheid en gevraagd het rekenonderwijs te betrekken bij het onderwijs a. het percentage laaggecijferdheid is hoger dan laaggeletterdheid en b. referentiekader is nodig voor startkwalificatie.
1 op de 5 laaggeletterden is tussen de 55-65 jaar, een groep over het algemeen niet digitaal-vaardig. Hoe dan de grootste toepassing van Oefenen.nl.  met zo weinig bibliotheken in de wijken?
Het bereik en de motivatie laaggeletterden: taboesfeer doorbreken via bekendheid taalaanbod en via kennisgeving basischolen, huisartsen, apotheken en CJG’s?