Raadsleden De Mos en Verdonk willen zo twee vliegen in één klap vangen

Eenzaamheid onder ouderen is, zeker met een vergrijzende bevolking, een groot probleem in onze stad. In de afgelopen jaren is het aantal Hagenaars dat zich matig tot ernstig eenzaam voelt toegenomen, zowel bij de inwoners tot en met 64 jaar als bij de ouderen boven de 65. (1) Eerder onderzoek wees uit dat meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich eenzaam te voelen. (1) Je eenzaam voelen is vreselijk en het verhoogt de kans op gezondheidsrisico’s. Een evenzo groot probleem is laaggeletterdheid. Bijna een kwart van de bewoners heeft hiermee te kampen. (2) Dat heeft een enorme impact op iemands leven, nu en in de toekomst. Als kinderen moeite hebben met het spreken en schrijven van de Nederlandse taal, dan kan dat leiden tot minder kansen in het onderwijs en minder kansen op de arbeidsmarkt. Dat willen we niet!

Hart voor Den Haag wil deze twee grote problemen aan elkaar koppelen door het introduceren van lees- en luisteroma’s en opa’s. Een liefdevolle en fijne manier om verbinding te maken tussen twee groepen die allebei een zetje kunnen gebruiken.

“Kinderen die een achterstand hebben in het spreken en/of schrijven van de taal koppelen we aan taalvaardige oma’s en opa’s om samen te lezen of om te laten voorlezen. Dat laatste kan ook telefonisch. Naast dat (voor)lezen goed is, is het voor alle partijen ook erg gezellig. Ervaringen elders in het land tonen goede resultaten,” aldus de Hart voor Den Haag raadsleden Richard de Mos en Rita Verdonk, die aan de ene kant de zelfredzaamheid en taalvaardigheid van deelnemende kinderen willen vergroten en aan de andere kant het leven van eenzame ouderen met nieuwe waardevolle contacten willen verrijken. De grootste partij in de stad pleit ervoor om aansluiting te zoeken bij scholen, bestaande zorgorganisaties, bijvoorbeeld huisartsen, buurthuizen en andere zorg/wijkinstellingen die beide groepen met elkaar in verbinding kunnen brengen. Hart voor Den Haag roept het stadsbestuur op om het plan van lees- en luisteroma’s en opa’s verder uit te werken. Bijvoorbeeld door te peilen of ook volwassen laaggeletterden voor dit project in aanmerking willen komen en door het starten van een publiekscampagne om eenzame ouderen en laaggeletterden bij elkaar te brengen. 

Hart voor Den Haag zal tijdens de Begrotingsbehandeling in de Haagse raad moties indienen die hiertoe oproepen.

(1) https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7323373/1/RIS301657_bijlage_%27Met_zijn_allen_niet_alleen%27

(2) https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9955570/1/RIS307986_Bijlage_1_Taalnota