Tonnen subsidiegeld door overbodige overhead en bureaucratie.
Bijna 30 jaar bestaat de vereniging Groepswonen door Ouderen. Deze vereniging begeleidt de oprichting van woongroepen voor ouderen. Een GDO-woongroep bestaat uit een aantal zelfredzame en zelfstandige ouderen (meestal 50+) met een eigen appartement, een gemeenschappelijke ruimte voor recreatie en vaak een gemeenschappelijke tuin. Iedereen heeft een eigen voordeur alle voorzieningen als keuken en sanitaire groep.

De bewoners hebben aandacht voor elkaar en helpen elkaar indien nodig. Er wordt geen mantelzorg verleend. Als ouderen langer thuis wonen en niet eenzaam zijn, hebben ze minder zorg nodig en zijn de zorgkosten lager. Wat een helderziende blik hadden de oprichters toen!

De werkwijze was goedkoop en effectief. Vrijwilligers geven voorlichting en advies bij het organiseren van een nieuwe groep. Voor het organisatorisch kader en de continuïteit was een vaste ondersteuning van o.a. vastgoedprofessionals nodig die met gemeentelijke subsidies werd betaald. Sinds de oprichting in 1986 heeft het GDO 32 projecten begeleid en gerealiseerd

Sinds het GDO een paar jaar geleden door de gemeente ondergeschikt is gemaakt aan de Stichting Sing, die nu de subsidies beheert, heeft het aantal nieuwe groepswoningen een dieptepunt bereikt. Terwijl door het nieuwe zorgstelsel waarin ouderen langer thuis moeten wonen, het aantal complexen juist zou moeten toenemen. De kosten zijn veel hoger. De stichting heeft naast ondersteunende professionals een directie die salaris ontvangt en andere kosten maakt. Raadslid Lex Kraft van Ermel: “Ik wil duidelijkheid hoe tonnen subsidiegeld worden gebruikt. Ook moet de vereniging GDO haar werk zonder bureaucratie kunnen voortzetten”.

 

Nav een publicatie in Den Haag Centraal en een bezoek aan de open dag van Groepswonen door Ouderen (GDO) stelt ondergetekende volgens art 30 van het reglement van orde de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse raad.

 

1). Bent u bekend met het artikel ‘Groepswonen voor ouderen is in gevaar’? (1)

2). Is het juist dat GDO als zelfstandige vereniging en zelf over subsidiegelden beschikte, ruim 30 projecten heeft begeleid en gerealiseerd? (2)

3). De in het artikel genoemde stichting is de Stichting Sing. Waarom is GDO ondergeschikt gemaakt aan de Stichting Sing?
4). Is het juist dat na de reorganisatie en de extra overhead de totstandkoming van nieuwe projecten stil is gevallen? Graag een toelichting.
5).In het onderhavige artikel stellen GDO bestuurders dat hun vragen aan de leiding van de Stichting Sing, die nu het subsidiegeld beheert, niet worden beantwoord. Is dat juist? Graag een toelichting.
6).In het onderhavige artikel stellen GDO bestuurders dat hun vragen aan gemeenteambtenaren die de subsidie toekennen, niet worden beantwoord? Is dat juist? Graag een toelichting.
7). In het onderhavige artikel stellen GDO bestuurders dat hun oproep aan de wethouder om hulp, niet wordt beantwoord Is dat juist? Graag een toelichting.

8).Volgens de jaarrekening 2013 (3) van de Stichting Sing bedragen de exploitatielasten (o.a. voor 154.000 E personeel) ruim 220.000 euro die volledig worden gedekt door gemeentelijke subsidies (ruim 265.000 E). Zijn deze kosten voor de exploitatie van de stichting zelf en daarmee overhead voor de vereniging GDO?
9).Volgens de jaarrekening 2013 (3) is aan gedetacheerd personeel bijna 130.000E betaald. Zijn dit de kosten voor personeel dat GDO (en andere verenigingen) professioneel ondersteunt bv op het gebied van vastgoed en daarmee voor een groot deel de subsidies die de verenigingen in het verleden zelf ontvingen?
10). Zo neen, hoe hoog waren deze subsidies dan wel toen de verenigingen zelfstandig, dus zonder de overhead van de Stichting Sing, werkten?
11).Bent u het met Groep de Mos / Ouderen Partij eens dat de extra bestuurslaag in de vorm van de Stichting Sing boven de vereniging GDO tonnen euro’s gemeenschapsgeld kost zonder toegevoegde waarde. Zo neen, wat is de toegevoegde waarde van de Stichting Sing?
12).De jaarrekening van de Stichting Sing heeft geen accountantsverklaring. Waarom c.q. kan deze bij de beantwoording van deze vragen worden gevoegd?
13).Is er reeds een jaarrekening 2014 van de Stichting Sing beschikbaar en kan deze inclusief een accountantsverklaring bij de beantwoording van deze vragen worden gevoegd?
14).Kan de vereniging GDO vanaf nu zelf haar subsidie gebruiken, dus zonder tussenkomst van de Stichting Sing? Zo neen, waarom niet?
15).Kan de vereniging GDO voor 2016 weer zelf subsidie aanvragen en zelf daarover beschikken? Zo neen, waarom niet?