Met verschillende berichten wordt er in de media opgeroepen om Den Haag aankomend weekeinde te mijden. Door werkzaamheden aan de weg zijn op het zelfde moment meerdere toegangswegen rondom Den Haag afgesloten. Dit weekeinde zijn de Utrechtsebaan, de Haagweg en de Wippolderlaan gelijktijdig afgesloten voor wegwerkzaamheden. Daarnaast vinden er ook in stad heel veel werkzaamheden plaats.

VVD Raadslid Monique van der Bijl, “Het kan niet zo zijn dat een stad als Den Haag niet bereikbaar is. Natuurlijk moet er ook onderhoud aan wegen worden gepleegd. Maar dit moet wel op elkaar worden afgestemd. Anders zullen er niet alleen grote files ontstaan naar de stad toe, maar ook in de stad zelf. Hagenaars moeten natuurlijk gewoon met hun auto boodschappen kunnen gaan doen, zonder in de file te staan. En we willen juist als stad meer evenementen. Dan moet de bereikbaarheid wel verbeteren. ”

Groep de Mos raadslid Arjen Dubbelaar, “Het is bizar dat er bewust een Zwarte Zaterdag gecreëerd lijkt te worden rondom Den Haag. De verkeerswethouder heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede wegen. Alle begrip voor onderhoud aan de weg, maar dit gaat helemaal nergens meer over. Werkzaamheden aan de weg moeten anders ingedeeld worden. Niet alles tegelijk willen doen, in het zelfde weekend en beter afstemmen met andere partijen. De wethouder moet per omgaande tekst en uitleg geven”.

Bereikbaarheid ook in de stad verbeteren

Het grote aantal wegwerkzaamheden in Den Haag zorgt voor een slechte bereikbaarheid van de stad. Zo zorgt het tegelijk uitvoeren van werkzaamheden aan de Koninginnegracht, de Koningskade, en de Nieuwe Parklaan voor grote opstoppingen in het centrum. Op dit traject is ook de tram geen optie voor reizigers, omdat in plaats van lijn 9 nu busvervoer wordt ingezet. Ook aan de kant van Wassenaar worden de komende maanden files en opstoppingen verwacht, door de werkzaamheden aan de Waalsdorperweg, de Theo Mann-Bouwmeesterlaan en de geplande werkzaamheden aan de Benoordenhoutseweg, de Bezuidenhoutseweg en de afsluitingen van de N14 voor onderhoud. De VVD en Groep de Mos zijn van mening dat de filedruk in en om Den Haag te hoog is en dat de bereikbaarheid van, naar en in Den Haag veel te wensen over laat.

Het is essentieel voor inwoners en bezoekers van Den Haag dat de stad bereikbaar is. Daarom verzoeken beide fracties het college de vragen schriftelijk met urgentie te beantwoorden.

Rondvraag

Overeenkomstig Artikel 13A van de verordening raadscommissies stellen de raadsleden Dubbelaar (Groep de Mos / Ouderen Partij) en Van der Bijl (VVD Den Haag) de volgende vragen aan de voorzitter van de commissie Leefomgeving.

1) Bent u bekend met alle berichten over afsluitingen van toegangswegen rondom Den Haag?

2) Kunt u duiden waarom bijna alle toegangswegen gelijktijdig worden afgesloten?

3) Heeft er afstemming met de provincie en het rijk plaatsgevonden over het gelijktijdig uitvoeren van de werkzaamheden aan de toegangswegen en in de binnenstad? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is dit verlopen? Waarom zijn deze problemen daarbij niet gesignaleerd?

4) Op welke manier wordt de coördinatie van werkzaamheden zeker gesteld? Wat zijn de uitgangspunten die worden gehanteerd bij coördinatie van de werkzaamheden? En hoe actueel zijn deze?

5) Welke werkzaamheden verwacht u in de toekomst en hoe wordt zorggedragen voor een goede afstemming?

6) Op welke wijze heeft u sinds het ontstaan van de verkeersproblemen de afgelopen weken aanvullende maatregelen genomen? Zijn deze maatregelen voldoende om de verwachtte chaos het komend weekend te voorkomen?

7) Gezien de grote verkeersstromen op de centrumring is het gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden op dit traject niet wenselijk. Waarom wordt er op dit moment wel op meerdere plekken tegelijk gewerkt aan de centrumring?

8) Op welke wijze en wanneer is er over de afstemming van de werkzaamheden gecommuniceerd met inwoners, ondernemingen, instellingen, verenigingen en evenementenorganisaties die hierdoor worden geraakt?

9) Is de oproep van de ANWB om dit weekend met het openbaar vervoer naar Den Haag te komen met regionale openbaar vervoersbedrijven afgestemd? Worden er ook extra trams en bussen ingezet?

10) Hoe verloopt de afstemming met het plannen van evenementen? Welke goedbezochte evenementen verwacht u in de toekomst, die gevolgen kunnen hebben voor de bereikbaarheid van Den Haag en hoe anticipeert u hierop?

11) Bent u bereid, gezien het grote belang om Den Haag bereikbaar te houden voor inwoners en bezoekers, deze vragen uiterlijk dinsdag 29 september schriftelijk te beantwoorden?