“Onze stad heeft behoefte aan woonvormen waar men op elkaar let”!

Als het aan Groep de Mos en het CDA ligt krijgt Den Haag een Ben Oude NijHuis, een kleinschalige woonvorm voor gezonde senioren, ouderen met een lichte zorgvraag of dementie én studenten. Omroep MAX-baas Jan Slagter bouwt op dit moment zo’n huis in Rotterdam Overschie. Richard de Mos (Groep de Mos) en Michel Rogier (CDA) vinden dat dat voorbeeld gevolgd moet worden.

“Teveel Haagse (licht)dementerenden wonen nog zelfstandig; aan hun zorgvraag zou veel beter kunnen worden voldaan als zij in een woonvorm, aangevuld met studenten, kunnen wonen”, aldus De Mos en Rogier, die bij de Voorjaarsnota zullen pleiten voor een Haags Ben Oude NijHuis, vernoemd naar de man die in 2015 aan tafel bij Jeroen Pauw staatssecretaris Van Rijn (PvdA) de oren waste over de slechte zorg in het verpleeghuis van zijn vrouw én overigens ook van de moeder van Van Rijn zelf.

De Mos en Rogier: “De laatste jaren gaan er alleen maar verpleeghuizen dicht en komen hulpbehoevende ouderen er alleen voor te staan. Onze partijen willen daar een kentering in brengen door in leegstaande Haagse (kantoor)panden gecombineerde woonvormen te maken voor ouderen, waaronder licht)dementerenden, en studenten. Het idee daarbij is dat die studenten 7,5 uur per week dingen doen met en voor de ouderen; boodschapjes, een kop koffie drinken. In ruil daarvoor wonen ze zelf dan heel voordelig”.

Campagne tégen uitdroging 

Het CDA en Groep de Mos trekken ook samen op om een lokale voorlichtingscampagne over uitdroging voor elkaar te krijgen.

Rogier en De Mos: “Het is de laatste werken heerlijk zomerweer geweest en dat is genieten, maar warm weer is een risico voor ouderen, mensen in verzorgingstehuizen, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Zeker mensen die ouder zijn dan 70 hebben meer kans om uit te drogen. Naast het warme weer kunnen te weinig drinken, koorts, overgeven en diarree zorgen voor uitdroging”.

Bij een grote groep ouderen blijkt kennis te ontbreken over de risico’s op – en de gevolgen van uitdroging. Voorlichting aan ouderen hierover is dus van belang stellen het CDA en Groep de Mos, die pleiten voor een jaarlijks terugkerende lokale voorlichtingscampagne over de gevolgen van uitdroging, zoals het risico op verwardheid en het verminderen van de zelfredzaamheid.

“Van belang bij zo’n lokale voorlichtingscampagne is ook om hierbij aan te geven hoeveel ouderen precies moeten drinken. Dat men meer moet drinken dan het dorstgevoel aangeeft en wat het effect van alcohol en plastabletten is.Uiteraard dient er ook de omgeving van ouderen bij de voorlichting betrokken te worden, zodat met de signalen van uitdroging kan herkennen”, aldus Rogier en De Mos.

Motie realiseren woonvormen ala Ben Oude NijHuis

Constaterende dat Omroep MAX-baas Jan Slagter in Rotterdam Overschie werkt aan een kleinschalige woonvorm voor gezonde senioren en ouderen met (lichte)dementie; waarbij studenten onderdeel worden van de woongroep;

Constaterende dat veel studenten op zoek zijn naar ‘betaalbaar wonen’ in Den Haag,

Van mening dat gecombineerde woonvormen met gezonde ouderen, (licht)dementerenden én studenten voor alle betrokkenen voordelen hebben: zo wonen de studenten betaalbaar en doen zij 7,5 uur per week dingen met en voor ouderen, zoals boodschapjes en een kop koffie drinken,

Van mening dat leegstaande (kantoor)gebouwen zich prima lenen voor gecombineerde woonvormen met gezonde ouderen, (licht) dementerenden én studenten,

Voorst van mening dat Ben Oude NijHuis een held was die op latere leeftijd streed voor een betere zorg in verpleeghuizen;

Verzoekt het college:

mee te werken aan- en het faciliteren van (markt)partijen om gecombineerde woonvormen voor gezonde ouderen, (licht)dementerenden én studenten te realiseren;
geschikte leegstaande (kantoor)gebouwen daarvoor aan te wijzen;
invloed uit te oefenen om de eerste woongroep naar Ben Oude NijHuis vernoemd te krijgen
de raad over nadere uitkomsten te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag,

De Mos

Rogier

 

Motie jaarlijkse lokale voorlichtingscampagne over uitdroging 

Constaterende dat warm weer het risico op uitdroging vergroot,

Constaterende dat bij een grote groep ouderen de kennis over de risico’s op – en de gevolgen van uitdroging ontbreekt, waardoor deze groep het risico loopt uit te drogen met onder andere verwardheid en (sterk) verminderde zelfredzaamheid tot gevolg,

Van mening dat een jaarlijks terugkerende voorlichtingscampagne uitdroging kan voorkomen,

Verzoekt het college:
te komen met een jaarlijks terugkerende voorlichtingscampagne – samen met de GGD en huisartsen – aan ouderen zelf via onder andere huis-aan-huis-bladen, regionale kranten en regionale radio en tv;
deze voorlichting ook te richten op de omgeving van ouderen;
de raad over de uitkomsten te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag,

De Mos

Rogier