‘Compenseer ondernemer voldoende bij grote bouwprojecten’
Ondernemers mogen financieel niet de dupe worden van grootschalige bouw en renovatieprojecten van de gemeente. Winkels zijn dan vaak maandenlang slecht bereikbaar en lopen klandizie mis. Maar de gemeente geeft niet of onvoldoende financiële compensatie en schermt met de term ‘ondernemersrisico’. Zo ook na de terugkeer van de gracht bij de Veenkade en de Noordwal.

Fractievoorzitter Richard de Mos: ‘Het lijkt erop dat de term ‘ondernemersrisico’ te pas, maar vooral te onpas wordt gehanteerd. Ondernemersrisico kan bijvoorbeeld inhouden dat een winkelier verkeerde, niet gewilde spullen inkoopt. Maar dat de gemeente een hele buurt lamlegt; daar kan de ondernemer niets aan doen. Hij kan moeilijk z’n hele winkel even oppakken en meenemen.’

Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag wil dat wethouder Karsten Klein een werkconferentie ‘ondernemersrisico vs. nadeelcompensatie’ organiseert. Hierin dienen ook ondernemers, ondernemersverenigingen en onafhankelijke deskundigen te worden betrokken. Voorts roept Groep de Mos het college op om eerlijk te compenseren en zo de wrevel bij ondernemers weg te nemen.

In Den Haag zijn veelvuldig en langdurig bouwactiviteiten, grote projecten en vervangingswerkzaamheden gaande. Vernieuwing hoort wat Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag betreft bij een grote stad en is soms onvermijdelijk, maar burgers en ondernemers mogen er geen onnodige en onevenredige schade van ondervinden.

De laatste jaren hebben ons, maar ook de media, echter veelvuldig geluiden bereikt van ondernemers die met omzetderving als gevolg van bouw en vervanging in hun omgeving te maken hebben gehad. De teneur van die geluiden en klachten is dat de gemeente hen niet of onvoldoende tegemoetkomt en ondernemers daardoor in de financiële problemen komen.

Vandaag (22 mei) staat er een lezenswaardig artikel ‘Feestje met bijsmaak’ in de AD/Haagsche Courant. Het gaat over ondernemers aan de Veenkade en de Noordwal waar een gracht is uitgegraven: ‘Iedereen vindt het mooi, maar de ondernemers van de kade blijven met een flinke kater zitten. Hun schadeclaims zijn afgewezen.’

Een ander citaat: ‘Voor zover bekend heeft de gemeente alle claims afgewezen. Dat is opmerkelijk, want bedrijven en horeca op de Veenkade (tussen de Tousaaintkade en de Bilderdijkstraat) zijn 2,5 jaar nauwelijks bereikbaar geweest.’ En: ‘De gemeente stelt dat alleen geld wordt uitgekeerd bij ‘onevenredige economische schade’. De omzetdalingen op de Veenkade worden vooralsnog gerekend onder het normale ‘ondernemersrisico’.’

Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag heeft naar aanleiding van het bovenstaande, maar ook eerdere soortgelijke problemen rond bijvoorbeeld de Mauritskade en in de Fahrenheitstraat, de volgende vragen. Dit onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde:

Is het juist dat de gemeente alle claims van de ondernemers van de Veenkade en de Noordwal heeft afgewezen? Kan het College precies definiëren wat zij enerzijds onder ‘onevenredige economische schade’ verstaat en anderzijds onder het ‘normale ondernemersrisico’? Niet alleen voor dit geval, maar ook als algemene beleidslijn.

Kan het College cijfermatige overzichten overleggen van het aantal ingediende schadeclaims omzetdaling van de laatste vijf jaar en deze uitsplitsen naar afgewezen en toegekend? Kan de gemeente een cijfermatig overzicht overleggen van het aantal klachten dat rond (de afhandeling van) schadeclaims is ingediend, over dezelfde jaren?
Kan het College een werkconferentie, gekoppeld aan een commissievergadering, organiseren waarin het thema nadeelcompensatie/ondernemersrisico centraal staat, en waarbij ook ondernemers, hun verenigingen en onafhankelijke deskundigen en wetenschappers worden uitgenodigd?
Heeft het college zelf ideeën om de problemen die ondernemers – als gevolg van de genoemde activiteiten – ondervinden en de wrevel die hierover ontstaat tussen ondernemers en gemeente zoveel als mogelijk weg te nemen?