Hart voor Den Haag wil bouwen voor Hagenaars 

Hart voor Den Haag partijleider Richard de Mos is ongekend fel op de labbekakkerigheid waarmee het college het oplossen van de woningmarkt tegemoet treedt. 

“Uit de prognose van de woningbouwontwikkeling bleek dat de woningbouwambitie van dit college, 4.000 woningen per jaar, geen moment wordt gehaald. In 2023 werden er volgens projectontwikkelaars nog geen 2.000 nieuwe woningen gerealiseerd. Het college zelf spreekt over 2.650 nieuwe woningen. (RIS315804) Na 2026 valt de bouwproductie, bij ongewijzigd beleid, helemaal stil,” aldus De Mos, die naast het agenderen van een aantal kansrijke projecten, ook het ‘laaghangend bouwfruit’ wil gaan plukken. Dit kan buiten de scopegebieden CID en rondom de treinstations. Zo kunnen er in relatief korte tijd meer dan 10.000 woningen gebouwd worden.

De Mos pleit, samen met zijn partijgenoot Arjen Dubbelaar, opnieuw naar een onderzoek door een onafhankelijk bouwspecialist inzake het functioneren van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO). De Mos en Dubbelaar: “De stroperigheid en de doorgeslagen regeldrift zetten de stad op zeer grote achterstand. Er moet een beleid komen van doorpakken en de armen uit de mouwen steken.” 

Veerheeskade, 1.350 woningen 

MS Vastgoed heeft sinds 2018 gigantisch geïnvesteerd om sámen met de gemeente een mooi bouwplan voor elkaar te boksen. Hier kunnen circa 1.350 woningen worden gerealiseerd, waarvan 420 sociaal. Door de ontwikkelaar is al enige jaren geleden hiervoor een plan ingediend. “Een regime change binnen de gemeente, waar de betrokken directeur en stedenbouwkundige vertrokken, gooide onnodig roet in het eten,” aldus De Mos, die stelt dat het bouwplan, gegeven het stadium waarbinnen de plangeving zich bevindt, snel kan worden gerealiseerd. “En dat is pure winst in deze tijden van grote woningnood. Als het oorspronkelijke ingediende plan door de gemeente wordt overgenomen, kan op zeer korte termijn worden begonnen met de uitvoering van dit plan. Bij de Nota van Uitgangspunten, de zogeheten NvU, heeft de gemeente nada nul grond in bezit om in het gebied Laakhaven te bouwen. Hoe in Godsnaam denkt de gemeente, conform haar eigen ambitiedocument, zonder bouwgrond daar 9.000 woningen te realiseren? Als het oorspronkelijke plan van de Verheeskade in de NvU wordt opgenomen, kan de bouwer bij wijze van spreken morgen beginnen met in ieder geval zo’n 1.350 gegarandeerde woningen!” 

Plas van Reef, niet 1.500 woningen, ook recreatievoorzieningen 

Het college-akkoord houdt, door te stellen dat deze plas in de huidige vorm op enigerlei wijze waarde zou hebben voor de natuur, op oneigenlijke gronden de realisatie van maar liefst 1.500 woningen tegen. De Plas van Reef, in het stationsgebied van Leidschenveen-Ypenburg, is een voormalige zes meter diepe zandwinput van circa 10 hectare. Door het gebied te ontwikkelen biedt het naast broodnodige woonruimte, juist wél kansen voor natuurontwikkeling, recreatie en ontmoeten. 

“Het stadsdeel heeft dringend behoefte aan recreatievoorzieningen en woningen die een wooncarrière in de wijk mogelijk maken. Staedion staat klaar om de betaalbare woningen af te nemen en er ligt een visiedocument waarin woning- én natuurontwikkeling hand in hand gaan. Ga hier nou eens in de meedenkmodus met de ontwikkelaar en andere betrokkenen door de ontwikkelmogelijkheden van de Plas van Reef verder in kaart te brengen, zodat dit gebied een waardevolle toevoeging kan worden voor Leidschenveen Ypenburg. Doe dit in samenhang met de GAVI-kavel en de Vlietzone, zodat er een integrale gebiedsvisie komt voor dit kansrijke gebied,” aldus Hart voor Den Haag woordvoerder ruimte Arjen Dubbelaar, die stelt dat bewonersplatform Ypenburg ook enthousiast is over de plannen. 

Herontwikkeling Zevensprong, 2.000 woningen 

Woestmakend vindt Hart voor Den Haag de situatie rondom de horrorkruising bij de Zevensprong. “Wethouder Van Asten (D66) beloofde jaren geleden al een einde te maken aan de chaos bij het overbelaste kruispunt waar zeven drukke verkeersaders, waaronder de Loosduinseweg, de Regentesselaan en de Paul Krugerlaan, samenkomen. Maar een totaal gebrek aan visie leidt ertoe dat het hier dagelijks nog steeds muurvast staat,” aldus De Mos die al jaren wijst op het feit dat de kerkelijke instelling van Maasbach daar de meeste grond in bezit heeft en graag in gesprek wil met de gemeente om naar een andere locatie te verhuizen, zodat er herontwikkeling bij de Zevensprong kan plaatsvinden. “Ontwikkelaars staan de popelen om bijna 2.000 woningen te bouwen. Ook is er interesse van grote retailketens en kan het kruispunt, bijvoorbeeld met een tophalte voor de tram, doorgaand verkeer en parkeren, ondergronds gemaakt worden. Door middeninkomens toe te voegen kan het gebied, dat nu prioriteitsgebied is met veel criminaliteit en ondermijning, in één keer een gigantische upgrade krijgen. Een ontwikkeling die niet voor de poes is zou je zeggen, maar er wordt na jarenlang aandringen niet eens gereageerd op de plannen van Maasbach. Een gemiste kans,” aldus De Mos en Dubbelaar, die moedeloos zeggen te worden van zo’n groot gebrek aan daadkracht. 

Bouwen buiten gebiedsontwikkeling, enkele duizenden woningen 

Gezien de huidige omstandigheden in de bouw- en vastgoedmarkt wil Hart voor Den Haag af van de starre houding van het college dat er alleen maar gebouwd mag worden in gebieden die aangewezen zijn voor gebiedsontwikkeling, te weten: CID, Binckhorst en Zuidwest. 

“De gestegen rente- en bouwkosten hebben grote invloed op het realiseren van hoogbouwprojecten. Kijk maar naar projecten zoals Bellevue en The Grace, respectievelijk 1.200 – en 1.400 woningen, die daarom stilliggen,” aldus De Mos en Dubbelaar, die daarom nadrukkelijk ook willen inzetten op (kleinere) vastgoedprojecten buiten de gebiedsontwikkelingen. “Er liggen zat (kleinere) projecten die in relatief korte periode van start kunnen gaan en waarvan de bouw voor 1 januari 2026 kan beginnen. Eén voorzet voor open doel om eindelijk écht wat te doen aan de woningnood in onze stad.” 

Als voorbeelden noemt Hart voor Den Haag de volgende projecten:

  • De Hooghe Rijn, Prins Bernard Viaduct, 600 woningen plus kantoorruimte;
  • Escher Gardens, Waldorpstraat, 1.200 woningen plus kantoorruimte;
  • Parkeergarage Zilvertoren, Beatrixlaan, 800 woningen plus kantoorruimte en parkeren;
  • TorenC, Spuiplein, 200 woningen;
  • Winkelcentrum Leyenburg, 125 woningen plus een upgrade van het winkelcentrum;
  • Groene Poort, achter Zeestraat, 50 woningen;
  • Catharinaland, Mariahoeve, 40 woningen

Onderzoek functioneren Dienst Stedelijke Ontwikkeling 

Den Haag is voor projectontwikkelaars een onhandige stad geworden om in te bouwen. Dat was de conclusie van een onderzoek van vakblad PropertyNL over de mogelijkheid om te bouwen in Nederlandse gemeenten. Met een rapportcijfer van 4,4 staat Den Haag onderaan het lijstje. Het slechte klimaat komt volgens het vakblad door moeilijkheden in het ambtelijke apparaat van de gemeente. Ontwikkelaars ervaren een verkokerd beleid en klagen dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. Hart voor Den Haag stelde voor dat er onderzocht wordt hoe de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, de dienst die verantwoordelijk is voor het bouwen in de stad, te werk gaat.

“Wethouder Van Asten heeft gesteld de zorgen uit de bouwbranche serieus te nemen, maar wij moeten vaststellen dat de ambtelijke werkgroep die hij heeft samengesteld valt te vergelijken met de slager die het eigen vlees keurt. Nog steeds horen wij dat er halsstarrig wordt vastgehouden aan regels en dat er niet genoeg gekeken wordt naar mogelijkheden. Mijn partij wil weten waar de schoen wringt bij het vastlopen van de bouwproductie en wil alsnog een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de dienst DSO,” aldus De Mos, die ook opnieuw pleit voor het oprichten van een speciale taskforce. “De taskforce kan samen met woningcorporaties en de vastgoedsector aan de slag om nieuwe projecten in de stad te starten. Hierbij moet onderzocht worden of het ambtelijk apparaat genoeg in staat is om de bouwopgave te faciliteren en of een flexpool van planjuristen, onderhandelaars en mensen met specifieke kennis op het gebied van wonen voor de Haagse regio geschikt kan zijn om de afdeling DSO te ontlasten. De woningnood vraagt om daadkracht, niet om een beetje halfbakken op de winkel te passen.” 

Goede samenwerking marktpartijen essentieel

Om de doelstellingen rondom de bouwproductie te halen is, naast een taskforce, verder constructief overleg met de vastgoedsector van cruciaal belang. Dubbelaar: “Daarom moet de gemeente, naar analogie van de gemeente Rotterdam, een Platform Overleg Den Haag gaan oprichten, waarin leden van de Haagse Tafel Wonen, de stichting Den Haag Nieuw Centrum en de stichting Wonen in Den Haag belangrijke leden moeten zijn. Rotterdam heeft met zulke overlegstructuren goede bouwresultaten geboekt.” 

Hart voor Den Haag stelt schriftelijke vragen.