Medio 2010 kwam men met het Parkeerkader 2010-2020 . Het was een uitwerking van de Haagse Nota Mobiliteit op het onderdeel parkeren.

Het karakter van dit Parkeerkader was strategisch en ging over de hoofdlijnen van het parkeerbeleid voor de daaropvolgende 10 jaar, dus tot en met vandaag. Deze nota gaf aan in welke gevallen en binnen welke voorwaarden invoering van betaald parkeren wenselijk was en hetzelfde gold voor de uitbreiding van het parkeerareaal. 

En in deze nota stond ook iets opmerkelijks, ik zal een stukje citeren uit deze nu nog geldende parkeernota en daarin staat:

“Het aantal auto’s in Den Haag is over de periode 1997-2007 met 16% omhoog gegaan tot 185.000.”

Dus luistert u goed dames en heren 185.000 personenauto’s! Dat zijn er dus om precies te zijn 13.000 meer dan er vandaag in Den Haag zijn geregistreerd.

Nu heb ik een behoorlijk aantal technische vragen gesteld, als enige partij met het CDA en de PVDD. Verder heeft er niemand vragen gesteld en dat klopt ook wel een beetje met hoe de verhoudingen verdeeld zijn in deze raad ten opzichte van de automobilist. Behalve de PVV dan.  De rest heeft de aandacht voor de auto volledig laten varen, terwijl 35% van de mensen in Den Haag zich hier de laatste decennia gewoon mee verplaatst.

En dan zie je dus meteen bij de beantwoording van deze vragen hoe de wethouder met deze gegevens en met deze cijfers goochelt en hoe je met een kluitje het riet in wordt gestuurd.

Ik vroeg namelijk bij de eerste vijf vragen, hoeveel auto’s er geregistreerd stonden in Den Haag van 2005 tot en met 2009,

Het antwoord was dat er voor de jaren 2005 en 2007 wel bronbestanden waren, alleen die waren anders van opgezet en dat het moeilijk in te schatten is of het daar om gecorrigeerde gevallen gaat of niet. En dat Den Haag in cijfers alleen teruggaat tot 2009. Dus Den Haag in Cijfers is de enige bron voor de wethouder?

Er stond nog meer in deze parkeernota zoals:

Men had de ambitie om de positie van Den Haag te versterken door meer (nieuwe) inwoners aan te trekken van de midden- en hogere inkomensgroepen.  Ook met bijvoorbeeld grotere evenementen en dat vertaalde zich dan naar een groeiend bezoekersaantal in de Haagse binnenstad en Scheveningen. Dus hier dacht men ook goed over na.

En er stond bijvoorbeeld ook dat:

– Parkeerruimte financiële ruimte vereist, waarbij in ieder geval financiering uit de parkeeropbrengsten, naast incidentele bronnen zoals het Programma Ruimtelijke Investeringen en de algemene middelen, een belangrijke rol spelen.

En dat werd ook nog eens ongeveer hetzelfde uitgelegd in de aanvullende parkeerbrief van 2015, waarin stond dat Den Haag geen betaald parkeren invoert om eraan te verdienen, maar puur is gericht op het reguleren van het parkeergedrag en het oplossen van parkeerprobleem.

En toen ik dat destijds aanhaalde tijdens een parkeerdebat, zat Pieter Grinwis van de CU goed op te letten en diende lachend een motie in met deze info. Ik zei dat hij die mooi gepikt had en dat ik deze motie ook mee wilde tekenen. Een motie die het college opriep om te analyseren hoe de uitgaven en ontvangsten en de integrale kosten en baten van het huidige parkeerbeleid zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. De beantwoording kwam net als de behandeling van onze initiatiefvoorstellen over Leefbaar Laak en Ruimte in Rustenburg-Oostbroek een jaar later en was natuurlijk ook onbehoorlijk en slecht afgedaan en daarom hadden wij afgesproken om deze motie ook te behandelen in dit parkeerdebat.

Dus mijn volgende vraag aan de wethouder, waarom zit deze er niet bij?

In al deze brieven zoals het parkeerkader 2010-2020, het onderzoeksrapport van de DMO (doelmatigheidsonderzoek parkeren) uit 2013 , PIW, P2500 en de update, de parkeerbrief uit 2015 enzovoort, wist men precies waar men heen wilde in onze stad met parkeren. 

Maar nu dus nu een kleine opsomming wat er gebeurd is, of eigenlijk wat er niet gebeurd is:

 • De 70 miljoen die nu ongeveer per jaar opgehaald wordt, wordt al sinds 2015 niet meer gebruikt voor het oplossen van het parkeerprobleem.
 • Er zouden geen ORAC’s geplaatst worden in gebieden met een parkeerdruk hoger dan 90%, dat is gewoon gebeurd in bijvoorbeeld de Vruchtenbuurt en deze zouden niet op parkeerplekken komen, dat is gewoon gebeurd.
 • Er zouden geen laadpalen geplaatst worden in gebieden met een parkeerdruk hoger dan 90 %, is gewoon gebeurd, 
 • Er zouden alleen laadplekken geplaatst worden waar BEHOEFTE is aan laadpalen, 3338 laadplekken in Den Haag en iets minder dan 1000 elektrische auto’s. In Duindorp en Laak is dit vooral een probleem!
 • Er zouden ondergrondse parkeergarages komen in Laak, niet gekomen.
 • Er zou een ondergrondse parkeergarage komen in het Geuzenkwartier, die kwam er niet.
 • Er zouden in alle wijken parkeerplekken toegevoegd worden zoals in Rustenburg-Oostbroek, Laak, Bezuidenhout maar integendeel verdwenen er bij bijna alle herinrichtingen alleen maar plekken, zoals bijvoorbeeld ook in de Bomenbuurt.
 • Het parkeerfonds is leeg, hoe kan dat?
 • Overal plempt men fietsvlonders neer op autoparkeerplaatsen, terwijl dat volgens artikel 27 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens niet eens kan, hoe zit dat eigenlijk? Hoe heeft u dat geregeld? En hoe is dat geregeld met de deelscooters?
 • In Scheveningen zijn bij de aanleg van de nieuwe tram honderden plekken verdwenen, alsmede op veel andere plekken in Den Haag.
 • Er zijn heel veel aanpassingen aan parkeertijden gedaan zonder goeie participatie of reden in sommige buurten, waardoor er een waterbedeffect is opgetreden in andere wijken, zoals in de Vogelwijk.
 • Op de Goudsbloemlaan zijn 24 plekken weggehaald bij een herinrichting, ondanks dat iedereen uit de buurt er tegen was.
 • Kraagregelingen worden eraf gehaald terwijl dat niet conform de afspraak is gedaan, zoals in Laak.
 • Er zijn 5042 deelautos in Den Haag, hoeveel druk leggen die op onze parkeerplekken ?
 • Er zijn per adres veel te veel vergunningen uitgegeven en dan bedoelen wij: meer dan 3 per adres.
 • Er zijn straten waar meer dan 85% van de plekken invalidenplekken zijn en de wethouder linkt dit aan de te hoge parkeerdruk, hoe dan?
 • Wij hebben nu net de parkeervakkenkaart gekregen waar ik ook al bijna een jaar om vraag, samen met de inspreker de hr. Snijder. Hoeveel plekken zijn er nu in het totaal ingetekend ? 
 • Er zou ook een aparte brief over de parkeercijfers van Bezuidenhout komen voor de Hr Jacob Sneijders die een duidelijke discrepantie had ontdekt in de parkeertelling, ik heb hem nog niet gezien, waar blijft deze brief?
 • In 2007 waren er 19 buurten met een parkeerdruk boven de 90 %, dat zijn er nu 23. En dat lijkt ons nog wat rooskleurig voorgesteld. Ook gezien de vorige vraag.
 • Er staan garages ongebruikt leeg in Transvaal, gebeurd niks mee, ondanks al onze vragen.
 • Er staan overal busjes met buitenlandse kentekens
 • Er zijn 37 laad- en losplekken bijgekomen, raar als je je bedenkt dat er steeds meer winkels verdwijnen en ze staan ook vaak leeg.
 • Parkeernorm een paar keer losgelaten en niet gehanteerd, zoals bij nieuwbouw Assumburgweg -240 plekken en het CID hetzelfde verhaal.
 • Er is ook een motie aangenomen om jaarlijks de parkeerdruk van alle 457 straten te meten, nooit gebeurd.

Kijk, dit zijn allemaal dingen die grotendeels geregeld zouden worden volgens de parkeerbrief van 2010-2020 en de update uit 2015. Toen had men een visie. Maar als wij nu eens goed naar de feiten kijken zien we dat er al jaren totaal niet meer is gekeken naar deze brief en deze zeker niet meer als onderlegger is gebruikt voor het vingerend beleid. Er is een potje van gemaakt. 

En dat is wel te begrijpen, want deze wethouder heeft een intense haat naar de heilige koe. Die melkkoe die ieder jaar weer veel geld in het laatje brengt en de gaten in de begroting zo af en toe opvult. En ook een koe die heel belangrijk is voor de economie en voor de vrijheid van veel ouderen in onze stad.

Het liefst ziet deze wethouder al het blik uit het straatbeeld verdwijnen. Wat eigenlijk wel apart is want in het TOEKOMSTPERSPECTIEF AUTOMOBILITEIT 2040 van het ministerie van infrastructuur en Waterstaat, staat dat de auto tot 2040 dominant blijft!

Maar ik ga een eind aan mijn betoog maken en wil ik even aangeven dat wij totaal het nut niet inzien van een nieuwe parkeerstrategie. Laten wij eerst alle punten uit het vorige parkeerkader en de parkeerbrief van 2015 uitvoeren en dan kan ik mij zomaar voorstellen dat de meeste problemen opgelost worden. 

De nieuwe is alleen maar een verlengstuk en een tool voor de Wethouder om al zijn slinkse plannetjes om de auto uit de stad te weren kracht bij te zetten.