Vereniging Groep de Mos heeft een ANBI status

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken. Instellingen die door de belastingdienst als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Uw lidmaatschap voor een van onze lidmaatschaps-varianten geldt als een dergelijke overeenkomst. Voor eenmalige giften en schenkingen kunt u van ons een kwitantie ontvangen zodat deze direct in uw belastingopgaven kan worden verwerkt.

De belastingdienst heeft de vereniging Groep de Mos aangewezen als ANBI ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling. Bij uw belastingopgaven dient u RSIN nummer 852432744 te vermelden. Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst.

Voor de ANBIstatus is vereist dat de hoofdlijnen van de doelstelling het beleidsplan op de website staan. U vindt ze hieronder.

Beschrijving doelstelling en hoofdlijnen beleidsplan

De burgers van Den Haag intensief te betrekken bij- en te laten participeren in allerhande vormen van lokaal openbaar bestuur en lokale maatschappelijk organisaties. De toepassing van de beginselen van Groep De Mos/Hart voor Den Haag te bevorderen, het contact tussen haar leden te versterken en te verlevendigen. Het functioneren als opleidingsinstituut voor leden van de vereniging of anderszins betrokken personen.

Zie voor meer informatie en nadere toelichting ons verkiezingsprogramma en de jaarverslagen.