De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 17 november 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Regentesse-/ Valkenboskwartier (Integrale herziening) (RIS 295098) (termijngebonden).

 

Besluit om:

Artikel 35.1 onder G: splitsen van woningen op basis van het bepaalde in artikel 32 onder b. onder de voorwaarde dat:

  1. de zelfstandige woningen die als gevolg van splitsing ontstaan, elk tenminste een volledige bouwlaag beslaan en de oppervlakte van de woning minimaal 40 m2 woonoppervlakte bedraagt;
  2. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het woon- en leefmilieu en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  3. de parkeerdruk niet hoger is dan 90% ofwel de parkeerbehoefte volledig op eigen terrein wordt opgelost.

Te schrappen.

 

Toelichting:

Door het schrappen van artikel 35.1 onder G zijn er geen afwijkingsregels voor artikel 32 onder B; het is verboden een bestaande woning bouwkundig te splitsen tot twee of meer zelfstandige woningen. Er zijn dan geen uitzonderingen op het verbod om bestaande woningen bouwkundig te splitsen.

 

Arjen Dubbelaar                                            Richard de Mos