Amendementen

Raad 30 juni 2016: Amendement Kraagregeling Leyenburg

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 juni 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake wijziging van de Verordening parkeerbelasting 2008 (RIS 294379).

Besluit om:

Artikel I

F In onderdeel 3.D. vervalt het nummer “19”;

te schrappen

 

Toelichting:

Door het schrappen van de voorgestelde wijziging in het raadsvoorstel, blijft de kraagregeling in het gebied Leyenburg van kracht in de Verordening parkeerbelastingen 2008.

Raad 24 maart 2016: Amendement transparante dienstreisverslagen

De Gemeenteraad in vergadering bijeen op 24 maart 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Gedragscode Integriteit burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag 2016 (rv 26; RIS 290921)

wijzigt Artikel 5.3. lid 1 als volgt:

De burgemeester respectievelijk een wethouder legt binnen één maand verantwoording af over de afgelegde dienstreizen.

Raad 24 maart 2016: Amendement Kosteneffectief reizen

De Gemeenteraad in vergadering bijeen op 24 maart 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake Gedragscode Integriteit burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag 2016 (rv 26; RIS 290921)

wijzigt het voorstel door aan Artikel 5.2 toe te voegen:

3.

Raad 11 februari 2016: Amendement Rekenkamer onderzoek “moeite met afstand”

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel van de Rekenkamer n.a.v. het onderzoek “Moeite met afstand”

 

Besluit om punt 5 te wijzigen in:

Het college legt een ontwerpbesluit, zoals bedoeld in art 160 lid 2 van de Gemeentewet tot oprichting van of deelneming in een Publiek Private.

Raad 26 november 2015 Amendement Raadsvoorstel Rekenkamer Sociale Wijkzorgteams

De Gemeenteraad in vergadering bijeen ter bespreking van het voorstel Rekenkamer inzake Sociale Wijkzorgteams Den Haag op 26 november 2015

wijzigt het voorstel door toe te voegen:

3. De Rekenkamer te verzoeken een vervolgonderzoek te doen en de raad uiterlijk in September 2016 de uitkomsten te rapporteren.

Raad 26 november 2015 Amendement Begane grond Verhulstplein

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 26 november 2015 ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Duinoord (rv 136; RIS 287725),

Besluit om:

• In de regels van artikel 27, lid 1 tot en met lid 4 de volgende aanpassing te doen:

o sublid i door te nummeren tot lid k en

o sublid j in te voegen met de volgende tekst “op de begane grond zijn dienstverlening, bedrijven in de categorie A en B van de staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging en maatschappelijke functies toegestaan.”

Raadsvergadering 1 oktober 2015 Amendement Groter aanbod goedkope huurwoningen voor lokaal woningzoekende

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 1 oktober 2015 ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling Huisvestingsverordening (rv 98; RIS 285570) & Wijziging Algemene Legesverordening 2013 i.h.k.v. huisvestingsverordening (rv 99; RIS 283144)

Besluit om artikel 18 lid 2 te wijzigen in:

  • Maximaal de helft van de woonruimte (= 50%) uit het eerste lid kan met voorrang worden toegewezen ten behoeve van het oplossen van door burgemeester en wethouders, in afstemming met betrokken partijen, te benoemen lokale categorieën knelpunten op de woningmarkt.