Amendementen

Raad 7 oktober 2020 Amendement Geen dakopbouw op hoekwoningen

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2020, ter bespreking van  bestemmingsplan Bloemenbuurt RIS 305630. Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 1. De ingediende zienswijzen onder Ra 2019.82 evenals gelijkluidende zienswijzen gegrond te verklaren  voor  zover betrekking hebbend op bezwaren tegen dakopbouwen bij hoekwoningen. 2. De hoekwoningen die in […]

Raad 14 juli 2020 Amendement: Compensatie ondernemers Haagse Markt uit Enecogelden

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 en 15 juli 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake begrotingswijziging Eneco (RIS305669),   besluit De te vormen reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw met € 3 miljoen te verlagen tot € 119,74 miljoen. Een nieuw artikel VI […]

Raad 14 juli 2020 Amendement: Gemeente niet op stoel evenementenorganisaties

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Vaststellen Algemene subsidieverordening Den Haag 2020.   Besluit om: de volgende verplichtingen die het college aan de subsidieontvanger kan opleggen ter bevordering van: duurzaamheid bij de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten; inclusie; […]

Raad 14 juli 2020 Amendement: Vistuig aan banden, alleen rondom het Scheveningse havenhoofd

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op dinsdag 14 juli 2020, ter bespreking van het initiatiefvoorstel ‘Vistuig aan banden.’   Besluit om: Dictumpunt 2b uit het initiatiefvoorstel te schrappen en de toelichting hieromtrent op pagina 2 ook te schrappen.   Toelichting: Rondom de Scheveningse havenhoofden speelt al jaren een conflict tussen […]

19 april 2018 Raad Amendement Wekelijks ophalen in de zomermaanden

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 19 april 2018 ter bespreking van het voorstel van het college tot Vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2010 (RIS299153), Besluit om: Artikel I onder B punt 1 te wijzigen in: Het eerste lid komt te luiden: 1. Huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en […]

Raad 6 oktober 2017 Amendement Groengele zone Ypenburg

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 5 oktober 2017 ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2008 (Verordening parkeerbelastingen 2008) (RIS297827), Besluit om: Artikel I onder D te wijzigen in: € 0,10 per uur […]

Raad 6 oktober 2017 Amendement Schrappen tariefsverhoging straat parkeren Scheveningen

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 5 oktober 2017 ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2008 (Verordening parkeerbelastingen 2008) (RIS297827), Besluit om: Artikel I onder C te schrappen. Toelichting: Parkeren in de garages […]

Raad 17 november 2016 Amendement Splitsingsverbod Regentesse-/Valkenboskwartier

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 17 november 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake vaststelling bestemmingsplan Regentesse-/ Valkenboskwartier (Integrale herziening) (RIS 295098) (termijngebonden).   Besluit om: Artikel 35.1 onder G: splitsen van woningen op basis van het bepaalde in artikel 32 onder b. onder de voorwaarde dat: de […]

Raad 30 juni 2016: Amendement Tarief pilot gebieden lage parkeerdruk

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 juni 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake wijziging van de Verordening parkeerbelasting 2008 (RIS 294379). Besluit om: Artikel I D Na onderdeel 1.D. wordt een nieuw onderdeel 1.E. ingevoegd dat luidt als volgt: 1.E. in de periode tussen 18.00 en 24.00 […]

Raad 30 juni 2016: Amendement Kraagregeling Leyenburg

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 30 juni 2016 ter bespreking van het voorstel van het college inzake wijziging van de Verordening parkeerbelasting 2008 (RIS 294379). Besluit om: Artikel I F In onderdeel 3.D. vervalt het nummer “19”; te schrappen   Toelichting: Door het schrappen van de voorgestelde wijziging in het raadsvoorstel, […]