19 februari 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen expatkinderen op Haagse basisscholen

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Zeller de volgende vragen:

Volgens een artikel in de Trouw verwachten Haagse basisscholen de komende jaren een forse groei van het aantal kinderen van expats. Veel van deze kinderen spreken geen Nederlands en Engels.

1)      Bent u bekend met het artikel “Basisscholen worstelen met toestroom expatkinderen”? (*)

2)      Kunt u aangeven hoeveel expatkinderen  in Den Haag naar reguliere basisscholen gaan?

3)      Wat is de instroom gedurende de afgelopen jaren geweest en wat is de prognose voor de komende jaren voor Den Haag betreft het aantal expats dat zich in Den Haag zal vestigen en hoeveel kinderen betreft dit?

4)      Kunt u aangeven welke extra ondersteuning u de Haagse basisscholen biedt dan wel wil gaan bieden om deze expatkinderen ook goed onderwijs te geven?

5)      Bent u bereid in gesprek te gaan met de schoolbesturen om samen tot een plan van aanpak te komen, teneinde de onderwijskwaliteit op peil te houden voor álle kinderen?

https://www.trouw.nl/samenleving/basisscholen-worstelen-met-toestroom-expatkinderen~a687e907/