20 maar 2018 Beantwoording Schriftelijke vragen plaatsing ORAC’s Anrooystraat

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Guernaoui (Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1). Bent u bekend dat er in de van Anrooystraat proefboringen zijn gedaan om te kijken waar ondergrondse vuilcontainers (ORAC’s) geplaatst kunnen worden?

2). Bent u bekend dat er inmiddels 3 nieuwe bomen zijn geplaatst in deze straat? Klopt het dat op de plekken van deze bomen oorspronkelijk ORAC’s zouden worden geplaatst?

3). Bent u bekend dat medewerkers van de gemeente bij telefoonnummer 14070 niet beschikken over  de laatste informatie over de plaatsing van de ORAC’s in de ( omgeving van)  van Aanrooystraat?

4). Bent u bereid de uitkomsten van de gehouden bijeenkomsten schriftelijk te verspreiden onder de bewoners in de van Anrooystraat? Zo ja wanneer en zo nee waarom niet?