Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad. Uit vele onderzoeken is gebleken welke positieve effecten tuinieren en natuur hebben op de gezondheid. Het moderne leven brengt veel stress met zich mee, wat gepaard gaat met de aanmaak van stoffen waarvan het lichaam slijt en die depressieve gevoelens opwekken. Bezig zijn in de natuur blijkt een goed medicijn voor ouderen maar ook voor jongeren.

1. Kunt u aangeven hoeveel moes- en volkstuinen er momenteel zijn in Den Haag? (*)

2. Kunt u aangeven wat de procedure is om in aanmerking te komen voor een moes- of volkstuin en is er sprake van wachttijden?

3. Kan het college aangeven of er onder andere (na)bij de Haagse verzorgingstehuizen en seniorenwoningen moes- en/of volkstuinen aanwezig zijn? Zo ja, hoeveel?

In het coalitieakkoord staat vermeld dat er gekeken gaat worden naar de mogelijkheden om moes- en volkstuinen zoveel mogelijk te behouden en uit te breiden.

4. Kunt u de plannen van uitbreiding omschrijven van moes- en volkstuinen? Zo ja, wanneer kan de raad hierover geïnformeerd worden? Zo neen, wanneer is het plan van uitbreiding gereed?

5. Bent u bereid om onderzoek te doen naar het creëren van een ouderentuin, waar de paden zijn verbreed voor een betere bereikbaarheid voor zowel scootmobiel als rolstoel, met verhoogde moestuinbakken en moestuintafels voor de ouderen die niet meer kunnen bukken en voor mensen met een beperking? Zo neen, graag een uitgebreid antwoord. Zo ja, kan het college de raad op de hoogte houden van deze ontwikkeling?

6. Staat het college ervoor open om de inwoners van Den Haag de mogelijkheid te bieden om zelf aan te geven waar een moes- of volkstuin gewenst is?

Janice Roopram
Hart voor Den Haag/Groep de Mos

 

(*) https://247green.nl/het-geheim-van-gezond-heel-oud-worden-tuinieren/#.XXACjigzZPY