Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Nino Davituliani de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het artikel ‘Voortvluchtigen vanaf nu ‘gepakt’ via gemeenteloket Amsterdam ‘ * en kan het college aangeven hoeveel mensen in Den Haag veroordeeld zijn en zich momenteel aan hun straf onttrekken?

2.  Klopt het dat deze mensen ondanks hun veroordeling gebruik kunnen maken van de gemeentelijke diensten?

3.  Is het college bereid een pilot op te starten, naar het voorbeeld van Amsterdam, waarbij de naam van de veroordeelde automatisch naar de politie wordt doorgestuurd via het computersysteem? Zo ja, binnen welke termijn denkt u dit te kunnen realiseren? Zo nee, waarom niet?

* https://nos.nl/artikel/2274681-voortvluchtigen-vanaf-nu-gepakt-via-gemeenteloket-amsterdam.html

 

 

Nino Davituliani
Hart voor Den Haag/Groep de Mos