9 april 2019 Schriftelijke vragen Moerwijk Zuid

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid William de Blok de volgende vragen:

In Moerwijk Zuid tussen de Loevesteinlaan en Hillenraadweg staan appartementen die in eigendom zijn van een wooncorporatie. Volgens de wooncorporatie staan de appartementencomplexen, tussen De Loevesteinlaan en Hillenraadweg, op de nominatie gesloopt te worden. De bewoners horen dit al jaren. Dit heeft er toe geleid dat er door de corporatie niets meer aan onderhoud word gedaan, hierdoor zijn de complexen in zeer slechte staat.

1) Is het college op de hoogte van de slechte bouwkundige staat van deze complexen?

 

2) Is het college er van op de hoogte dat er veel leegstand is in boven genoemde complexen?

 

3) Is het college het met ons eens dat er in een stad waar er zoveel vraag naar woningen is leegstand zoveel mogelijk aangepakt moet worden?

 

4) Is het College er van op de hoogte dat er in de leegstaande appartementen niet aan leegstaand beheer gedaan word?

 

5) Zijn er plannen zijn om het gebied tussen de Loevesteinlaan en Hillenraadweg te herontwikkelen? Zo ja, wanneer?

 

6) Is het college, indien niet op de hoogte van toekomstige plannen op genoemde locatie, bereid bij de corporatie na willen gaan welke plannen zij hebben voor de genoemde locatie? Zo nee, waarom niet?

 

 

William de Blok
Hart voor Den Haag/Groep de Mos