Voorzitter, 

Amper twee weken nadat de Franse leraar Samuel Paty na het tonen van cartoons van de profeet Mohammed op barbaarse wijze werd onthoofd en Europa vol afgrijzen achterliet, heeft moslimextremisme opnieuw keihard toegeslagen. Afgelopen donderdag in Frankrijk (Nice) en maandag in Wenen. 

Experts waarschuwen voor een ‘potentiële’ storm van wereldwijde terreur. Pieter Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), zegt dat naar aanleiding van de gebeurtenissen in Frankrijk alertheid geboden blijft. ‘Voorspelbaar’ is het dreigingsniveau over een terroristische aanslag in Nederland volgens de NCTV

Hoe zit dat in Den Haag, nog niet zo lang geleden een jihadgemeente? 

In 2018 meldde de NCTV dat de gemeente Den Haag één miljoen euro heeft gekregen om jihadistische radicalisering aan te pakken. 

Ruim een jaar geleden bleek uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC Handelsblad dat leerlingen op salafistiche (weekend)scholen geindoctrineerd worden. Zo krijgen kinderen van hun leraar te horen dat mensen met een ander geloof de doodstraf verdienen. Het college zei bij monde van oud-burgemeester Krikke en wethouder Bruines dat de gemeente niets kan doen en dat het onderwerp bij het Kabinet op de agenda staat. 

“Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar informeel onderwijs en hoe daar mee om te gaan. Verder toezicht op het informeel onderwijs is wat ons betreft noodzakelijk, maar daarvoor moet eerst de wet worden aangepast”, zei wethouder Bruines vorig jaar.  

Wat vragen aan het college: 

 • Hoe staat het gezien de aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk, de waarschuwing van de NCTV en het opgesoupeerde miljoen met de aanpak van radicalisering? 
 • Wat zijn de resultaten van het onafhankelijke onderzoek? 
 • Hoe is het contact daarover met het Kabinet? 
 • En hoe gaat u voorkomen dat kinderen gif ingepompt krijgen en kwetsbaar worden om te radicaliseren? 

Voorzitter, 

De moord op de Franse leraar, vanwege het tonen van spotprenten, maakt veel los. Ook bij Nederlandse docenten. Die weten lang niet altijd hoe ze ‘gevoelige’ onderwerpen moeten behandelen in de klas. 

De Vereniging van Docenten in Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland en de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer benadrukken dat het belangrijk is om in de klas gevoelige onderwerpen te blijven bespreken,  maar zien een tendens ontstaan dat bepaalde thema’s, zoals slavernij, racisme, homohaat, Godsdienstkritiek en (islamitisch) extremisme niet meer worden behandeld, omdat leraren bang zijn voor conflicten in de klas. 

Een gevaarlijke ontwikkeling, omdat juist het onderwijs de kraamkamer voor de vrijheid van meningsuiting is. 

Motie bespreken ‘gevoelige’ onderwerpen in de klas 

Constaterende dat de moord op de Franse leraar Samuel Paty, onthoofd vanwege het tonen van spotprenten, ook bij Nederlandse docenten veel los heeft gemaakt, 

Constaterende dat zowel de Vereniging van Docenten in Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland als de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer zien dat er een tendens ontstaat dat bepaalde thema’s, zoals slavernij, racisme, homohaat, Godsdienstkritiek en (islamitisch( extremisme niet meer worden behandeld, omdat leraren bang zijn voor conflicten in de klas. 

Van mening dat de vrijheid van meningsuiting met hand en tand verdedigd dient te worden

Verzoekt het college in overleg met schoolbesturen: 

 • te monitoren of en hoe vaak leraren, uit angst voor conflicten in de klas, bepaalde lessen nauwelijks of niet meer geven; 
 • te monitoren of en hoe burgerschapsonderwijs voldoende is gewaarborgd op Haagse scholen; 
 • te monitoren of en hoe rolmodellen worden ingezet bij het doorbreken van taboes; 
 • en de raad over de uitkomsten te informeren; 

En gaat over tot de orde van de dag, 

De Mos 

Davituliani 

Voorzitter, 

Aan polarisatie geen gebrek in de Haagse gemeenteraad. 

Een PVV-motie die onlangs opriep om ‘het tegengaan van bevolkingsgroei tot beleid te maken’, ontaarde het debat en de gemeenteraadsvergadering op social media en de geschreven pers tot aantijgingen waar de honden geen brood van lusten. 

Racisme, fascisme en vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog, het kon niet op! 

Helaas zorgt deze polarisatie er alleen maar voor dat het debat direct wordt doodgeslagen: een gemiste kans! 

Want of we het nu leuk vinden of niet, bevolkingsgroei is een onderwerp dat we bij de horens moeten vatten. 

Ons land piept en kraakt onder de forse bevolkingsgroei. 

De grenzen staan wagenwijd open, jaarlijks groeit de Nederlandse bevolking volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek met 82.000 mensen 

Den Haag groeit tot 2040 met 80.000 tot 100.000 mensen – dat is het hele inwonertal van de stad Schiedam 

En deze groei heeft grote gevolgen; voor 

 • de leefbaarheid; 
 • de bereikbaarheid; 
 • ons onderwijs; 
 • onze sociale voorzieningen 
 • onze economie; 
 • onze woningvoorraad; (150.000 wachtenden voor een sociale huurwoning) 
 • kortom, op ons voorzieningenniveau 

Oud-CBS-hoofddemograaf Jan Latten stelt in diverse interviews dat hij bezorgd is over de migratie naar Nederland en het taboe om daarover te spreken. 

Hij stelt dat we in Nederland over alles nadenken, behalve over bevolkingsgroei. 

Die overkomt ons gewoon (moet de VVD bekend in de oren klinken – oud-minister Kamp) 

Ik citeer Latten: “Er is geen visie. Nada. Onbegrijpelijk

Latten waarschuwt voor het grootste tekort dat in de toekomst dreigt: het tekort aan persoonlijke aandacht. 

De al onder druk staande verzorgingsstaat verdient het te worden beschermd. 

Er is een tekort aan leraren,- zorgpersoneel en politieagenten. Er is een woningnood waar welhaast niet tegenop te bouwen is. Onbalans in de bevolkingssamenstelling, het gebrek aan sociale cohesie en een steeds verder onder druk komende leerbaarheid tart de al vele zwakke wijken in ons land, en in onze stad. 

De vraag of Nederland de huidige bevolkingsgroei, mede veroorzaakt door immigratie, wel aankan is meer dan gerechtvaardigd. 

Uit onderzoek van Kantar blijkt dat 65% van de Nederlanders vindt dat immigratie moet worden beperkt. Een substantieel deel van de Nederlanders met een niet-westerse achtergrond (48%) deelt deze mening. In datzelfde Kantar onderzoek stelt 91% van de autochtonen en 77% van de Nederlanders met een niet-westerse achtergrond dat er nauwelijks ruimte is voor meer inwoners. 

En de politiek? Die kijkt toe en polariseert. Dit terwijl de maatschappelijke problemen, ook voor Achmed en Fatima, groeien. 

Dat is een verwijtbaar gebrek aan daadkracht. 

Laten we daarom stoppen met het alsmaar trekken van de racisme- en discriminatie kaart en een open constructief debat met elkaar voeren.  

Een motie 

Motie Maak beleid Bevolkingsgroei 

Constaterende dat onze stad tot 2040 met ruim 80.000 mensen groeit, 

Constaterende dat het absorptievermogen is bereikt en ons voorzieningenniveau nu al ernstig onder druk staat, getuige ook o.a de druk op de leefbaar- en bereikbaarheid, ons onderwijs, onze sociale voorzieningen, onze economie en onze woningvoorraad, 

Constaterende dat dit (ernstige) gevolgen heeft voor de huidige inwoners, zowel autochtoon als allochtoon

Verzoekt het college: 

 • bevolkingsgroei – en de gevolgen daarvan – tot beleid te maken; 
 • inzichtelijk te maken welke beleidskeuzes hierbij gemaakt kunnen worden;
 • de raad over de uitkomsten te informeren 

En gaat over tot de orde van de dag, 

De Mos 

De Blok 

Voorzitter , 

Veel belastingen worden oneigenlijk gebruikt 

De hondenbelasting gaat niet naar het opruimen van hondenpoep, de parkeerbelastingen niet naar het aanleggen van extra autoparkeerplaatsen en de afvalstoffenheffing, die dit college met maar liefst 21% wil laten toenemen, niet naar het opruimen van de stad. 

Een aantal moties die daar verandering moeten brengen

Motie stop oneigenlijk gebruik belastingen 

Constaterende dat een aantal gemeentelijke belastingen zijn verworden tot een ordinaire melkkoe 

Van mening dat: 

 • de hondenbelasting er moet zijn voor het opruimen van hondenpoep;
 • de parkeerbelasting er moet zijn voor het aanleggen van parkeerplaatsen; 
 • de afvalstoffenheffing er moet zijn voor het opruimen van de stad 

Verzoekt het college: 

 • belastingopbrengsten te oormerken aan waar zij voor worden geïnd
 • hiertoe een plan uit te werken en de raad daarover te informeren 

En gaat over tot de orde van de dag, 

De Mos 

Motie geoormerkt afvalbestrijdingsplan 

Constaterende dat de afvalstoffenheffing met 21% zal stijgen, 

Van mening dat de meeropbrengsten uit de afvalstoffenheffing moeten worden uitgegeven aan het schoner krijgen van de stad

Verzoekt het college; 

 • de meeropbrengsten uit de afvalstoffenheffing te oormerken aan een afvalbestrijdingsplan 
 • en de raad hierover te informeren 

En gaat over tot de orde van de dag 

De Mos 

Oudshoorn

Motie vrijstelling afvalstoffenheffing voor adoptanten afvalcontainers 

Constaterende dat de adoptanten van afvalcontainers een perfect wapen zijn tegen de groeiende Haagse afvalberg. 

Van mening dat iedere Haagse straat een adoptant zou moeten krijgen die een oogje in het zeil houdt, afval opruimt of – bij grote stukken afval – melding doet bij de gemeente. 

Voorts van mening dat je goed gedrag moet belonen 

Verzoekt het college de afvalstoffenheffing kwijt te schelden voor adoptanten van afvalcontainers die bijdragen aan een schonere stad

En gaat over tot de orde van de dag

De Mos 

Oudshoorn 

Motie Parkeerfonds oormerken voor oplossen parkeerproblemen 

Constaterende dat

 • in de parkeerbrief van 2015 staat: ‘in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, voert Den Haag ook geen betaald parkeren in om extra geld te verdienen. Betaald parkeren is puur gericht op het reguleren van het parkeergedrag en op het oplossen van parkeerproblemen’
 • het opgehaalde parkeergeld echter al jaren in de pot van algemene middelen verdwijnt
 • de automobilist de meeste belastingen betaald aan de gemeente
 • de opgehaalde opbrengsten uit parkeerbelasting niet conform de parkeerbrief van 2015 worden uitgegeven
 • er nauwelijks tot geen moeite is gedaan om het parkeerprobleem op te lossen 
 • de auto dus een ordinaire melkkoe is 

Overwegende dat 

 • de parkeerdruk in onze stad nog steeds enorm groot is

Verzoekt het college; 

 • de gelden in het parkeerfonds te oormerken aan het aanleggen van extra autoparkeerplaatsen
 • de eigen parkeerbrief uit 2015 daarbij te volgen 
 • de raad hierover te informeren 

En gaat over tot de orde van de dag 

De Mos 

Meinesz

Voorzitter, 

Naar aanleiding van de begrotingsbehandelingen in de commissies kreeg ik van fractiegenoten de volgende aandachtspunten mee. 

Al langere tijd vraagt collega Janice Roopram om een as uistrooiplek te creëren voor Hindoes. De afdeling Concreet is nog niet aan het werk gezet, daarom een motie: 

Motie as uitstrooiplek 

Verzoekt het college de Raad te informeren met concrete plannen voor de realisatie van een as uitstrooiplek voor de Hindoe gemeenschap en anderen die via deze weg zijn of haar laatste wens in vervulling wil laten gaan. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

De Mos 
Roopram 

Een ander verzoek van raadslid Roopram is om kwetsbare ouderen niet de dupe te laten worden van mismanagement en / of fouten van aannemers die werkzaam zijn vanuit de WMO. 

Te vaak krijgen wij klachten van ouderen over niet goed uitgevoerde werkzaamheden, waarbij ze vooraf voor akkoord hebben moeten tekenen. 

Motie Laat kwetsbare ouderen niet de dupe worden van mismanagement en / of fouten bij aannemers WMO 

Verzoekt het college: 

 • adequaat op te treden bij mismanagement en / of fouten van aannemersbedrijven die werkzaamheden verrichten vanuit de WMO;
 • het ondertekenen van een akkoordverklaring voor nog uit te voeren werkzaamheden achteraf te laten ondertekenen, zodat er geen vervelende perikelen ontstaan ten koste van kwetsbare mensen
 • erop toe te zien dat WMO ambtenaren hun gemaakte afspraken met cliënten nakomen

En gaat over tot de orde van de dag

De Mos 

Roopram 

Spugen naar medewerkers in trams en bussen, het is te smerig voor woorden voorzitter, 

Zeker nu spugen, in verband met het coronavirus, inmiddels wordt gezien als een poging tot (zware) mishandeling. 

De Rotterdamse wethouder Wijbenga meldt dat het aantal spuugincidenten in Rotterdam afneemt, sinds de invoering van een algemeen ov-verbod. 

Dat moet ook in Den Haag; een motie 

Motie Haags OV-verbod 

Een andere manier om spuugtuig in de kraag te vatten, kan door gebruik te maken van de zogeheten spuugkit. 

Een spuugkit is een pakketje bestaande uit een houder met een staafje waarmee iemand die bespuugd is, zoals een buschauffeur, het speeksel kan opvegen. Aan de hand van het opgeveegde speeksel kan het DNA van de dader worden vastgesteld. 

Verzoekt het college: 

 • het invoeren van een reisverbod te bespreken met de HTM; 
 • de raad over de uitkomsten te informeren

En gaat over tot de orde van de dag 

De Mos 

Dubbelaar 

Motie gebruik spuugkit om viespeuken op te sporen 

Constaterende dat daders van gore spuugpraktijken aan de hand van DNA kunnen worden opgespoord, middels een spuugkit

Overwegende dat de spuugkit in Engeland een succes is; het aantal spuugincidenten is daar sinds het gebruik van de spuugkit in 2004 met 65% afgenomen 

Overwegende dat vervoersbedrijven in andere steden ook positieve ervaringen hebben met de spuugkit en dat de aangiftebereidheid onder het OV-personeel door gebruik van de spuugkit stijgt, 

Verzoekt het college

 •  in overleg te treden met de HTM om de spuugkit ook in Den Haag te gebruiken
 • de raad hierover te informeren 

En gaat over tot de orde van de dag, 

De Mos 

Dubbelaar 

Voorzitter, 

Tenslotte een compliment aan de VVD en het CDA. 

Deze partijen trokken onlangs aan de bel over de verdeling van het geld dat na het verkopen van de Eneco-aandelen is bestemd voor duurzaamheid.

Er is nog teveel onduidelijk over hoe de 180 miljoen euro die hiervoor gereserveerd is op een voor burgers verstandige wijze worden uitgegeven. 

Ondertussen woedt de coronacrisis; met enorme economische- en maatschappelijke gevolgen. 

Daarom de motie hand op de knip 

Constaterende dat over de 180 miljoen euro die zijn gereserveerd voor investeringen in duurzaamheid nog teveel onduidelijk is, o.a:

 • over het oormerken daarvan; 
 • draagvlak onder de bevolking; 
 • nut en noodzaak, 

Constaterende dat we middenin de coronacrisis zitten, de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog; met enorme economische- en maatschappelijke gevolgen;  

Van mening dat deze crisis het partijbelang overstijgt en noopt tot het reserveren van gelden voor het opvangen van deze crisis, 

Verzoekt het college de voor duurzaamheid gereserveerde gelden te bevriezen, teneinde te zien hoe de coronacrisis zich ontwikkelt, 

En gaat over tot de orde van de dag,