Verklaring Omtrent Gedrag belangrijk voor veilige omgeving

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van iemand in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justitie screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie vraagt binnenkort €41,35 in plaats van de €30,05 die nu voor de verklaring gevraagd wordt. Een absurde verhoging van 38% die alleen een monopolist als de rijksoverheid kan opleggen.

Den Haag kent 135.000 vrijwilligers. Ook vrijwilligers die bijvoorbeeld in de zorg of bij sportverenigingen actief zijn, moeten vaak een VOG overleggen. Als je denkt aan de berichten over glurende hockeytrainers in de afgelopen periode is dat geen overbodige luxe. Tenminste, als je vindt dat jeugdige sporters in een veilige omgeving hun hobby moeten kunnen uitoefenen. Ook voor professionele organisaties als zorginstellingen zelf rijzen de kosten de pan uit. Geen VOG vragen aan personeel betekent dat veiligheid van ouderen in het geding komt.
Groep de Mos vindt dat het gemeentebestuur in de bres moet springen en bij het Rijk moet aandringen op matiging van de kosten of voor vrijwilligers de kosten moet vergoeden.

Schriftelijke vragen

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt ondergetekende de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met het voornemen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie de kosten voor een VOG voor natuurlijke personen per 1 maart a.s. vast te stellen op €41,35 en daarmee de prijs met 38% (!!) te verhogen?
2) Is naar uw mening deze prijsverhoging reëel?
3) Is naar uw mening het bedrag van €41,35  voor de afgifte van een VOG kostendekkend of winstgevend?
4) Den Haag heeft 135.000 vrijwilligers. Vaak is een VOG noodzakelijk om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Hoe schat u de totale kostenverhoging in voor het Haags vrijwilligerswerk door de meerkosten voor het krijgen van een VOG?
5) Bent u bereid bij het toekennen van een subsidie aan Haagse instellingen die met vrijwilligers werken, aan te dringen op een VOG en tegelijkertijd de kosten daarvan voor de gemeentelijke rekening te nemen? Zo neen, waarom niet?
6) Bent u bereid het Ministerie van Veiligheid en Justitie te wijzen op het grote aantal vrijwilligers in onze gemeente en dat deze verhoging een aanslag betekent op het enthousiasme van deze groep mensen die in hoge mate bijdragen aan de door de landelijke overheid gewenste participatiemaatschappij?
7) Bent u bereid bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan te dringen om matigen van de kosten voor een VOG? Zo neen, waarom niet?