29 januari 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen kerstverlichting op de Hoefkade

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Ralf Sluijs de volgende vragen:

1) Erkent het college dat de Hoefkade een waardige stadsentree is en moet blijven voor onze stad?

2) Is het college bekend met het uiteen vallen van de winkeliersvereniging? Zo neen, waarom niet? Zo ja, is het college bereid deze ondernemers te ondersteunen waar mogelijk teneinde deze weer op te zetten?

3) Is het college bereid om de kosten voor de kerstverlichting aan de Hoefkade voor dit jaar te (co)financieren?

4) Is het college bereid met de ondernemers in gesprek te gaan over een meerjarenplan voor de Hoefkade? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan het college daarin de Kerstverlichting in meenemen?