Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janice Roopram (Hart voor Den Haag / Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1. Kan het college haar mening uitgebreid beschrijven omtrent het artikel in het (*)AD, met als titel “Inspectie grijpt in bij verpleeghuizen Haagse Wijk- en Woonzorg na alarmerende rapporten”?

2. Het betreft mensonterende situaties die familieleden van de kwetsbare cliënten aantreffen en de wanhoop die zij ervaren bij pogingen iets te veranderen. Wat vindt het college ervan dat dit in onze stad gebeurt en welke stappen heeft u ondernomen om dat te verbeteren?

3. Bent u op de hoogte dat er eerder meldingen(**) zijn gedaan over de wantoestanden in HWW Zorghuis dr. W. Drees en dat er toen al in is gegrepen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg(***) en op welke wijze heeft u bij HWW aangedrongen op verbetering? Graag een uitgebreide reactie.

4. Cliënten geven aan dat ze in de laatste fase van hun leven zijn en de energie die ze nog hebben liever in andere zaken steken. Deze cliënten zijn ook bang dat ze in de toekomst meer hulp nodig hebben en dus meer afhankelijk worden van zorgverleners. Wat vindt het college hiervan?

5. De inspectie heeft aangegeven dat de zorg voor ouderen in verpleeghuizen steeds complexer is geworden. Dat komt doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen. Ze mankeren steeds meer op het moment dat ze naar een verpleeghuis gaan en hebben dus meer en ingewikkelder zorg nodig. Veel instellingen zouden daar nog niet klaar voor zijn. Graag een reactie van het stadsbestuur, hoe gaan we als gemeente hiermee om en welke maatregelen in de WMO-zorg denkt u door te voeren om de overgang te verbeteren?

6. Deelt u de mening van Hart voor Den Haag/Groep de Mos dat het kan leiden tot ernstige situaties als verplegend personeel geen tweede controle uit bij het toedienen van risicovolle medicijnen?

7. Hebben de verpleeghuisinstellingen voldoende gekwalificeerd personeel en werken de verpleeghuisinstellingen met protocollen en richtlijnen? Zo ja, hoe wordt dit gemonitord?

8. Dit soort situaties kunnen als gevolg hebben dat de gezondheidstoestand van de cliënten nóg meer verslechtert. Wat voor rol kan de gemeente innemen om snéller actie te ondernemen in het belang van deze kwetsbare mensen?

9. Kan het college de raad, zolang de situatie niet opgelost is, op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent HWW?

10. Komen dergelijke situaties ook op andere zorg locaties voor? Zo ja, waar?

https://www.ad.nl/den-haag/inspectie-grijpt-in-bij-verpleeghuizen-haagse-wijk-en-woonzorg-na-alarmerende-rapporten~a39c228b/

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/3371061/1#search=%22hww%22

https://www.ad.nl/den-haag/verpleeghuis-willem-drees-al-eerder-in-opspraak-wegens-wantoestanden-en-ruzie~ad16aa12/