19 maart 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen veiligheidsmaatregelen op Guntersteinweg

1.      Bent u bekend met het feit dat er veel auto’s en busjes in Moerwijk geparkeerd staan van mensen die daar niet wonen? Zo ja, erkent u dat er hierdoor ruimtegebrek voor de bewoners ontstaat en ziet u kans dit op te lossen (door de aanleg van extra parkeerplaatsen)?

2.      Bent u bekend met het vele hardrijden op de Guntersteinweg, bijvoorbeeld vanaf de kruising met de Middachtenweg en de Prinses Beatrixlaan? Zo ja, bent u bereid dit aan te pakken?

3.      Bent u bereid veiligheidsmaatregelen te treffen zodat het vele hardrijden kan worden tegengegaan? Zo ja, bijvoorbeeld via het plaatsen een camera, veilige oversteekplaatsen en van verkeersdrempels op strategische plekken, zoals voor en na de ingang van het nabij gelegen park Overvoorde?

4.      Bent u bereid in overleg met bewoners (en het wijkberaad) tot een oplossing te komen voor de hierboven benoemde problemen?

5.      Hoe is de eerder geplande wegversmalling aan de Moerweg uitgevoerd * en wat zijn hiervan de consequenties (geweest) voor de doorstroming?

Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

 

* https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7023791/1