Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid William de Blok de volgende vragen:

Op 6 maart 2019 heb ik schriftelijke vragen ingediend naar aanleiding van een werkbezoek in Moerwijk Zuid (het gebied tussen de Loevesteinlaan en Hillenraadweg). De appartementen daar zijn eigendom van Staedion. Volgens Staedion staan de appartementen complexen tussen De Loevesteinlaan en Hillenraadweg op de nominatie gesloopt te worden. Dit heeft er toe geleid dat er door de corporatie niets meer aan onderhoud word gedaan, hierdoor zijn de complexen in zeer slechte staat. Door de zienderogen verslechterende staat van de appartementen stel ik enkele vervolgvragen.

Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

1. Staedion is in overleg met de gemeente bezig met planvorming.  Is het college het met mij eens dat sloop- nieuwbouw hier gezien de aard van de locatie de voorkeur heeft? Zo neen, waarom niet?

2. Bestaat er nog een mogelijkheid dat er gerenoveerd gaat worden of zullen alle complexen definitief gesloopt gaan worden?

3. Is het college het met mij eens dat als alle complexen gesloopt gaan worden het dan gezien de slechte staat van de complexen de voorkeur heeft dat de bewoners die dat wensen een passende alternatieve sociale woonruimte wordt aangeboden? Zo neen, waarom niet?