Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janice Roopram de volgende vragen:

Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

1. Is het college bekend met de drugshandel en de daarmee gepaarde overlast in seniorencomplex Muttersborgh, gelegen aan de Architect Mutterskade in Houtwijk, dat zich al afspeelt vanaf 2012? *

2. Kan het college aangeven hoe het mogelijk is dat de senioren van de Muttersborgh nu al jarenlang in ellende en angst leven terwijl er duidelijk wordt aangegeven in het Integraal Veiligheidsplan Den Haag, dat deze onveilige situatie allang opgelost had moeten worden in samenwerking met gemeente, politie en Haag Wonen? Graag een uitgebreid antwoord.

3. Hoe vaak komt dit soort ondermijnende drugsoverlast voor in (senioren) flats in Den Haag en beschikt u over cijfers omtrent dit punt?

4. Wat vind het college van de reactie van Haag Wonen op onze vraag wat voor maatregelen zij gaan treffen om de veiligheid van de bewoners te waarborgen, waarop Haag Wonen antwoordden dat zij ook niet meer weten hoe nu te handelen?

5. Is het college op de hoogte welke maatschappelijke samenwerkingspartners door Haag Wonen zijn ingeschakeld?

6. Kan het college aangeven waaruit blijkt dat er een samenwerking is tussen Haag Wonen, gemeente en de Politie?

7. Deelt u de mening van Hart voor Den Haag dat de politie de kans moet worden geboden hetgeen wat op de site staat namelijk, de bestrijding van lokale handel heeft de volle aandacht van de politie. De politie pakt elke plaats aan waar wordt gedeald. Het gebruik van drugs leidt immers tot meer criminaliteit en overlast.

8. Is het college op de hoogte dat politiebureau Loosduinen onvoldoende kan ingrijpen vanwege te weinig mankracht en dit dus ten koste gaat van de mensen die een melding maken, voor nu dus de bewoners van Muttersborgh die in angst leven? Zo nee, gaat u dit onderzoeken. Zo ja, wat gaat het college hieraan doen? Graag een uitgebreid antwoord aangezien de veiligheid van de burgers voorop staat.

9. Is het mogelijk dat de toelatingscriteria worden aangescherpt bij woningcorporaties zodat deze verschrikkelijke situaties zich niet meer voordoen in onze stad van Vrede en Recht.

10. Is het college bereid om samen met Haag Wonen en de Politie zo spoedig mogelijk een uitgebreid onderzoek te doen naar de situatie in Muttersborgh? Zo ja, wanneer zal hiermee gestart worden. Zo nee, graag een uitgebreid antwoord.

11. Kunnen de personen die overlast veroorzaken een straatverbod krijgen en de bewoner in kwestie uit huis te plaatsen? Er zijn namelijk genoeg getuigen die willen meewerken. Graag een uitgebreid antwoord.

12. Is het college bereid om een onderzoek te doen naar de klachtenbehandelingen bij de woningcorporaties?

 

 

(*) https://www.loosduinsekrant.nl/loosduinsekrant/algemeen/overlast-in-muttersborgh-speelt-al-vijf-jaar

 

(*) https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7515618/1#search=%22drugsoverlast%22