10 september 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen parkeerplaatsen winkelgebied Goudsbloemlaan

In het nieuwe ontwerp van winkelgebied de Goudsbloemlaan is men voornemens 22 parkeerplekken te laten verdwijnen.

Verreweg het grootste deel van de ondernemers daar is tegen dit onzalige plan, zeker omdat het gebied in 2015 al is heringericht. En dit ging toen al ten koste van 14 parkeerplekken. Winkeliers geven aan dat goed parkeren van levensbelang is op de Goudsbloemlaan.

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid Meinesz (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad:

1. Is het college bekend met het krantenbericht uit de Telegraaf : Winkelier strijdt voor parkeren?

2. Is het college ervan op de hoogte dat er bij de vorige herinrichting 5 jaar geleden ook al 15 plekken zijn verdwenen ?

3. Is het college zich ervan bewust dat op de Goudsbloemlaan de meeste ondernemers afhankelijk zijn van de parkeerplekken? Zo nee, waarom niet?

4. Weet het college dat de parkeerdruk in de omliggende wijken dermate hoog is en dat er beter plekken gerealiseerd dan verwijderd kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bekend met het feit dat de ondernemer van de Notenkiosk niet weet waar hij aan toe is? Zo ja, waarom wordt daar geen actie op ondernomen?

6. De ondernemers hebben zat ideeën en oplossingen voor de herinrichting, waarom wordt er niet voldoende geluisterd naar de ondernemers?

 

Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag / Groep de Mos