9 juli 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Polenhotels

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Ralf Sluijs de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het artikel ‘Optie: migrant naar bedrijventerrein’, in AD Haagsche Courant van 3 april 2019?

2. Wat vindt u van het citaat van gedeputeerde Bom: “Voor arbeidsmigranten die kort blijven, moeten we misschien overwegen om ze te huisvesten bij bedrijven of bedrijventerrein. Dat mag nu nog niet, maar als blijkt dat het wel helpt en de druk op de woningmarkt beter wordt verdeeld, zou het een optie kunnen zijn”? En acht u deze visie ook van toepassing voor de Haagse bedrijventerreinen?

3. Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat de bedrijventerreinen bestemd zijn voor bedrijvigheid en werkgelegenheid en niet voor de huisvesting van arbeidsmigranten? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat het aan de slag helpen van de duizenden Hagenaars in de bijstand de hoogste prioriteit heeft en het derhalve niet opportuun is om arbeidsmigranten naar Den Haag te halen cq. te huisvesten? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid geen bewoning, in welke vorm dan ook, van Haagse bedrijventerreinen toe te staan, zonder goedkeuring vooraf van het bestuur van het desbetreffende  bedrijventerrein? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid om zich richting de provincie uit te spreken tegen het huisvesten van arbeidsmigranten op de Haagse bedrijventerreinen? Zo nee, waarom niet?
* AD, woensdag 3 april 2019 https://www.ad.nl/westland/provincie-onderzoekt-alternatieven-voor-huisvesting-arbeidsmigranten~abda27b5/