De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 28 november 2019 ter bespreking van Voorstel van het college inzake Verklaring van geen bedenkingen (Wabo) ten aanzien van aanvraag omgevingsvergunning ter plaatse van Apeldoornselaan 240-242 en Dierenselaan 195 (RIS301743)

Constaterende dat,

  • De initiatiefnemers er alles aan doen om de Theresiakerk te redden;
  • Bij het niet afgeven van de Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) de initiatiefnemers met de juridisch eigenaar in gesprek zullen treden over het recht op koop van kerk en grond.

Overwegende dat,

  • Het overnemen van het recht op koop van de kerk en grond een privaatrechtelijke aangelegenheid is;
  • De herbestemming van de Theresiakerk zo snel mogelijk dient plaats te vinden.

Verzoekt het college,

  • Ambtelijke expertise in te zetten voor begeleiding en ondersteuning van de initiatiefnemers in het vervolgtraject tot de afgifte van de omgevingsvergunning.

 

En gaat over tot de orde van de dag,