De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 november 2019, ter bespreking van de raadsmededeling inzake toezeggingen raad 17 oktober n.a.v. de bespreking van de reactie van het college op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (RIS303801) en de raadsmededeling inzake Stand van zaken vergunningaanvraagprocedure vreugdevuren (RIS303933).

 

Constaterende dat,

  • het college jarenlang beleid omtrent vreugdevuren wil schrappen.

 

Overwegende dat,

  • niet bekend is wat hiervan de gevolgen zijn.

 

Van mening dat,

  • dit zeer onverstandig is.

 

Verzoekt het college,

  • voor 31 december de gevolgen van dit besluit inzichtelijk te maken op het aspect van de openbare orde en veiligheid en de raad daarover te informeren.

 

En gaat over tot de orde van de dag.