26 maart 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen hoge werkdruk mantelzorgers

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het lid Roopram (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Van de mantelzorgers in Nederland ervaart 71 procent een hoge werkdruk door de combinatie van werk en mantelzorg. 73 procent van hen heeft het gevoel dat de combinatie werk en mantelzorg niet goed is geregeld. Dit blijkt uit onderzoek van de vakbond CNV dat is uitgevoerd door Maurice de Hond.

1.     Bent u bekend met het artikel in het AD over de hoge werkdruk bij mantelzorgers door de combinatie van werk en mantelzorg? Zo ja, wat vindt u hiervan?

2.     Kan het college aangeven in cijfers hoeveel mantelzorgers er zijn in Den Haag?

3.     Hoeveel van die mantelzorgers die aangeven ‘overbelast te zijn’ en/of ‘hulp te willen’ hebben tot nu toe gebruik gemaakt van de voorzieningen zoals respijtzorg, die de gemeente aanbied voor de Haagse mantelzorgers? Indien dit niet bekend is, kan hier dan onderzoek naar gedaan worden?

In 2016 heeft de gemeente aan PEP opdracht gegeven om onderzoek te doen onder professionals en mantelzorgers naar de vraag hoe respijtzorg en het aanbod aan respijtzorg op elkaar aansluiten. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de bekendheid van respijtzorg-voorzieningen relatief gering is. Voor een groot deel komt dit voort uit de onbekendheid met het begrip mantelzorg of respijtzorg.

4.     Kan het college aangeven hoe het nu is gesteld met de bekendheid van respijtzorg-voorzieningen?

5.     Er zijn parkeervergunningen voor mantelzorgers. Wij ontvangen signalen dat mantelzorgers een aanvraag indienen voor een parkeervergunning maar die vervolgens niet krijgen toegekend. Klopt dit en wat zijn de voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning?

6.     Van de mantelzorgers voelt 39 procent zich niet gesteund door hun werkgever of leidinggevende en 40 procent voelt zich ook niet gesteund door collega’s, zo blijkt uit het onderzoek. Werknemers zijn vaak niet goed op hoogte van de formele regelingen rond mantelzorg. Op wat voor manier kan de gemeente hierin een rol spelen?

7.     Goed dat in het coalitieakkoord is opgenomen datde gemeente mantelzorgers zal ondersteunen, door een korte periode in extra handen te voorzien of een logeervoorziening voor de persoon die mantelzorg nodig heeft zal regelen. Hoe gaat u dit concreet uitwerken en geldt de ‘vakantieregeling’ nog steeds?

https://www.ad.nl/binnenland/driekwart-mantelzorgers-ervaart-hoge-werkdruk-burn-out-ligt-op-de-loer~afef54fc/

** https://dagblad070.nl/75-mantelzorgers-ervaart-hoge-werkdruk/