26 maart 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Tramtracé Houtrustweg

In het Coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat voor de ontsluiting van het Norfolkterrein niet wordt gekozen voor een tram over de Westduinweg maar wordt gekeken naar alternatieve tracés.

Als kortetermijnoplossing rijdt nu de E-bus lijn 28 tussen het Norfolkterrein en het Centraal Station.

De bewonersorganisatie van de nieuwbouw van het Norfolkterrein heeft een aantal ideeën bij de gemeente geopperd, waaronder het verplaatsen van de voetbalkooi op de Houtrustweg en een doorsteek tussen het complex door naar de Gruttostraat.

De suggesties van deze bewoners zijn afgewezen doordat kennelijk de reservering voor dit tramtracé in stand wordt gehouden ondanks dat het tramtracé er deze collegeperiode niet zal komen. Ook op recente plantekeningen van de gemeente is het tramtracé inderdaad nog terug te vinden (zie bijlagen).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid René Oudshoorn de volgende vragen:

1) Waarom wordt er bij de reconstructie van de Houtrustweg gekozen voor een reservering van een tramtracé?

2) Bent u er mee bekend dat door of namens de gemeente met de bewoners van het Norfolkterrein wordt gecommuniceerd dat dit tramtracé er in deze collegeperiode niet zal komen?

3) Is het college ook van mening dat dit tramtracé er in deze collegeperiode niet zal komen en zo ja, waarom wordt dan deze reservering  in stand gehouden?

4) Als er geen plannen zijn voor de ingebruikneming van een tramverbinding in deze collegeperiode, waarom wordt er dan (politiek) op voorgesorteerd?

5) Is het mogelijk de grond voor andere doelen te gebruiken, zoals de aanleg van parkeerplaatsen?

René Oudshoorn
Hart voor Den Haag/Groep de Mos