Voorzitter,

We voeren vandaag een debat over een wethouder die in onze ogen al weg had moeten zijn.

Precies een jaar geleden dienden we met vier andere partijen namelijk een motie van wantrouwen in omdat wethouder Balster een saillant stuk over de sloop in Zuidwest niet met de gemeenteraad had gedeeld.

Bij de politieke behandeling van de sloop- en bouwplannen in de Dreven, Gaarden en Zichten in juli 2021 werd naar de mening van de Welstandscommissie haar advies om de status van ‘beschermd stadsgezicht’ niet op te heffen bewust niet met de gemeenteraad gedeeld.

Ook niet toen er expliciet werd geïnformeerd naar de mening van welstand.
Het niet of niet volledig informeren van het hoogste orgaan, ziet Hart voor Den Haag als een politieke doodzonde.

Oud-welstandsvoorzitter Loof noemde het optreden van de wethouder ‘ondenkbaar’ en ‘afwijkend’.

Het is dat de VVD, bij monde van toenmalig raadslid Pronk, uiteindelijk haar kritiek introk en geen steun gaf aan de motie van wantrouwen, anders had de wethouder hier niet gezeten.

De VVD deed dat na de toezegging van de wethouder dat hij met het college en de raad gaat terugkijken naar wat er allemaal is gebeurd.

Mijn eerste vraag aan de wethouder:

Hoe heeft u met college en raad teruggekeken?

Hoe is uw zelfreflectie, zeker gezien het doordrukken van het eerste projectdeel Steenzicht/Ruimzicht? Graag ook van de commissie hierop.

Want ik zie alleen maar reactief handelen op de aanbevelingen van de commissie Dreven, Gaarden en Zichten en ik hoor vaak sorry.

Maar hoe heeft u uw belofte uit november 2021 gestand gedaan?

Graag een uitgebreide toelichting

Voorzitter,

In zijn mea-culpa interview met Omroep West zegt de wethouder en ik citeer: ‘We sponsoren geen marktpartijen’

Dat klinkt heel vroom en vastberaden.

Maar waarom is het college uit het zogeheten SUM-project van de TU Delft gestapt?

In plaats van massaal slopen, kan de gemeente in Zuidwest ook kiezen voor verbouwen en renoveren is het idee.
Dat is volgens de TU Delft goedkoper én beter voor het milieu.

Tot in 2019 werkten de gemeente en corporatie Staedion mee aan het project. Er zou zelfs een modelwoning volgens SUM-ontwerp ergens in de Dreven worden gebouwd. Maar toen verscheen Heijmans op het toneel als partner.

“Na tussenkomst van Heijmans hebben Staedion en de gemeente zich teruggetrokken,” stelde een betrokkene tegenover het Weekblad Den Haag Centraal. De TU-aanpak zou te weinig nieuwe woningen – lees keiharde winsten – opleveren.

Voorzitter,

Hoe verhoudt zich het terugtrekken uit het SUM-project met de woorden van de wethouder dat hij geen marktpartijen sponsoort?

Is de wethouder bereid om alle gespreksverslagen tussen de gemeente en Heijmans naar de raad te sturen?

Voorzitter,

Dan de conclusies van de commissie Dreven, Gaarden, Zichten zelve, die liegen er niet om.

De onderzoekers bestempelen het niet actief delen van het pre-advies van de Welstandscommissie als ‘ongelukkig’ en noemen het bespreken door de raad van de Nota van Uitgangspunten zonder dat de raad de beschikking had over het pre-advies ‘discutabel’.

Dan de staatssteun.

Het lijkt aannemelijk dat dat de maatregelen ten aanzien van Heijmans te kwalificeren zijn als staatssteun. Wat betreft Staedion zou een deel van de steun eveneens te kwalificeren zijn als staatssteun.

De onzekerheid rond het toestaan van staatsteun, brengt voor dit project extra risico’s met zich mee. En dat bij een project dat al onder grote tijdsdruk wordt uitgeoefend.

Qua aanbestedingsregels wordt gesteld dat de samenwerkingsovereenkomst in beginsel in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn aangegaan.

Daarnaast ziet de commissie dat bepaalde financiële risico’s niet voldoende in kaart zijn gebracht.

Voorzitter, een JanBoel!

Er zijn nu excuses en er wordt door het college in reactie op het vooronderzoek beterschap beloofd

Maar voorzitter,

De bestuurlijke verhoudingen tussen raad en college zijn zo pril in de collegeperiode al verrot en wantrouwen is de maat in plaats van samenwerken aan het stadsbestuur.

De raad moet erop kunnen vertrouwen dat ze alle relevante informatie tijdig en volledig krijgt.
Alleen dan kan het weloverwogen besluiten nemen.

Het college neemt alle aanbevelingen over, dat is mooi.

Maar naast mijn eerder gestelde vragen, blijven er voor nu twee zaken staan waar wij reflectie willen zien van de wethouder.

  • De erkenning van de genomen risico’s
  • De algemene conclusies over wantrouwen

Zouden we voorzitter,

de burgemeester en gemeentesecretaris niet een speciale rol en verantwoordelijkheid moeten geven voor de volledigheid en juistheid van de aan de raad versterkte informatie bij een ingediend raadsvoorstel? Mijn partij overweegt op dit punt een motie

Graag een reactie van het college hierop

Voorzitter,

Graag een reflectie van de wethouder op de insprekers inzake de veranderende woningmarkt (o.a. niet bouwen door stikstof) en Plan B in plaats van grootschalige sloop- nieuwbouw.

Voorzitter,

Het uitstellen van het realiseren van bijbehorende voorzieningen geeft weinig vertrouwen in Zuidwest. Hoe herstelt u vertrouwen tussen stadsbestuur en bewoners?

Graag een reactie over het ontbreken van de bankgarantie bij het project Dreven, Gaarden, Zichten

Tenslotte een vraag aan de commissie. Vindt u dat het project Dreven, Gaarden, Zichten on hold gezet of zelfs volledig geschrapt moet worden.