4 april 2018 Beantwoording Schriftelijke vragen Weldoener in Escamp

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden Kraft van Ermel en De Mos (Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

 

1. Bent u bekend met het artikel in Den Haag Centraal dd 22 feb 2018 ‘Goeddoener Escamp in de problemen’? (1)

 

2. Bent u het met Groep de Mos eens dat een initiatief, zoals beschreven in dat artikel, moet worden ondersteund? Zo neen, waarom niet?

 

Er zijn eerder vragen gesteld over dit onderwerp (2). In uw antwoord zei u de  SSOS financieel te ondersteunen, hulp bij het werven van fondsen en samenwerking door tussenkomst van de coördinator sociale wijkzorgteam.

 

3. Wat is er van uw toezeggingen terecht gekomen gelet op de inhoud van het artikel?

 

4. De SSOS geeft aan een relatief klein bedrag nodig te hebben voor voortzetting van de activiteiten. Bent u bereid dat bedrag structureel te subsidiëren? Zo neen, waarom niet?

 

 

(1) http://www.denhaagcentraal.net/3257/goeddoener-escamp-in-de-problemen

 

(2) RIS 285100 dd 20 september 2015