Voorzitter,

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen.

Groep de Mos is woedend op u wethouder!

Niet omdat u verantwoordelijk bent voor het mismanagement binnen ADO of het onbetrouwbare gedrag van Wang; want dat bent u niet!

Maar omdat u op eigen houtje – goede motieven ten spijt – heeft besloten om ADO in de ban te doen!

Met het teruggeven van het prioriteitsaandeel heeft het dossier ADO vandaag een dramatisch dieptepunt bereikt, waar de gemeente het laatste vangnet heeft doorgeknipt.

Mijn eerste vragen aan de wethouder:

Waarom heeft hij ervoor gekozen om de gemeenteraad zo te verrassen, wetende dat dit debat al gepland stond?

Waarom is deze mogelijk desastreuze beslissing niet aan ons voorgelegd?

Is deze beslissing nog terug te draaien?

Is er voor deze beslissing overleg geweest met diegenen van wie de club in feite is; de supporters?

Is er overwogen om het controlerende prioriteitsaandeel aan de supporters over te dragen of aan anderen bij ADO betrokken personen?

Voorzitter,

De fractie Groep de Mos was voor het in de ban doen van het prioriteitsaandeel juist voornemens om de wethouder te steunen in het afwijzen van de ADO begroting;

Onze club moet

– als het aan de huidige beleidsbepalers daar ligt –

verder bestaan op door leningen gebaseerd drijfzand.

Eigenaar Wang – die niet bepaald bekend staat als iemand die zijn afspraken nakomt – wil met geleend geld, dat weer doorgeleend wordt aan ADO, de club besturen.

Het gaat hier om 3,9 miljoen euro, waarvan volstrekt onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor ADO wanneer die lening niet terug kan worden betaald.

Terecht dus dat de gemeente Den Haag deze ‘luchtfietserij-begroting’ van ADO heeft afgekeurd.

Dit is ook de hoofdreden dat de brief van de vertrokken commissarissen Deetman en Jol de volledige steun heeft van Groep de Mos

Maar hoe heeft het allemaal weer zover kunnen komen voorzitter?

Er is blijkbaar geen plan voor bezuinigingen na een jaar met een verlies van 3,5 miljoen euro.

De uitgavenkant blijft veel te hoog en de inkomstenkant is opportunistisch en op drijfzand gebouwd.

En laat u nou niets wijs maken dat dit door dure spelers komt, want deze zogenaamd ‘dure’ spelers – zoals Havenaar en Meijers – zouden wellicht enkele tonnen verlies verklaren, maar zeker geen 3,5 miljoen euro. Bovendien hebben dit soort spelers je in de Eredivisie gehouden.

Maar waarom heeft de wethouder niet eerder ingegrepen?

Hij heeft inzicht in de financiële verslagen van de club en ik neem aan dat hij in nauw contact stond met de heer Deetman?

Hoe vaak is de heer Manders op het verliesgevende beleid aangesproken? Kunnen we daar een schriftelijk feitenrelaas van ontvangen

Heeft de wethouder aangestuurd op een bezuinigingsplan bij ADO en zo ja, waar blijkt dit uit?

Wat heeft de wethouder

– eventueel in samenspraak met de heer Deetman –

gedaan om het aanstaande verlies van dit seizoen te voorkomen of tenminste te minimaliseren?

Bronnen binnen ADO melden ons dat de komst van Manders niet werd gedragen en dat de spanning op de werkvloer om te snijden is.

Aan de ene kant verdwenen

– ook met de beperkte financiële middelen als excuus – mensen, zoals John Metgod, Ron de Visser en Rob Meppelink

en aan de andere kant zijn dure mensen binnen gehaald.

De bewindvoerders Knuppe en Ten Have zouden onderzoek doen naar ADO.

Hoe kan het dat zij nauwelijks personeelsleden hebben geïnterviewd? Waarom is daar niet op aangedrongen door de wethouder?

Hoe vaak heeft de wethouder contact gehad met ADO en de bewindspersonen over de voortdurende verslechtering van de financiële situatie bij de club?

Voorzitter,

Door het teruggeven van het prioriteitsaandeel en door het falen van de bewindspersonen

– daarover zo dadelijk meer –

zal onze club weer in handen komen van een nietsontziende Chinese draak.

Vraag is nu: wat wordt het oordeel van de KNVB over de voorliggende begroting?

Hoe vaak is de wethouder naar Zeist afgereisd om met de KNVB een eenduidige koers te bepalen?

Heeft de wethouder de KNVB opgeroepen om de begroting van ADO af te keuren,

zodat zowel de gemeente als de KNVB met de licentie in de hand team Wang konden dwingen tot het maken van andere keuzes, zoals het verkopen van de aandelen of het nakomen van zijn verantwoordelijkheden?

Heeft de gemeente het stadion

– waar het eigenaar van is –

gebruikt als drukmiddel om alle – of een gedeelte van de aandelen los te weken bij Wang? Voetballen zonder stadion is immers lastig!

Graag ook hiervan een feitenrelaas.
Voorzitter,

Ondanks het feit dat Groep de Mos diverse malen zonder uw steun moties heeft ingediend om in te zetten op het terugkopen van ADO stelt u in uw brief van vanmiddag dat u ons voorstel toch heeft willen uitvoeren.

U zou – met lokale financiers – gepoogd hebben om tijdelijk 51 procent van de aandelen te verkrijgen.

Dat staat op papier natuurlijk verschrikkelijk nobel; maar ook hiervan wil Groep de Mos – desnoods vertrouwelijk – een klip en klaar feitenrelaas; met tijdspad.

Wie zijn die Haagse ondernemers?

Uit betrouwbare informatie vanuit een groep mogelijke investeerders heb ik begrepen dat ze u niet gezien hebben.

Wanneer bent u naar China geweest?

Waar bestond het aanbod richting Wang uit?

Staat dit aanbod op schrift?

Is er contact geweest tussen team Wang enerzijds en de externe Haagse investeerders anderzijds: dit om nader tot elkaar te komen inzake een verdeling van de aandelen en de toekomstvisie van ADO?

Zijn Deetman en Jol hierbij betrokken?

Kortom vragen te over!

Vragen waarover wij ook weer een feitenrelaas willen inzien!

Ook heb ik begrepen dat de heer Ten Have, één van de bewindspersonen, bij machte is om de bij Wang bevroren aandelen uit te geven en dat hij in beginsel ook van plan was om dat te doen.

Wat is er gebeurd dat dit niet doorgegaan is?

Klopt het dat de heren Manders, Knuppe en Ten Have naar China zijn gevlogen en na terugkomst zijn gedraaid als een blad aan een boom; van anti-Wang naar loopjongens van Wang?

Kunt u inschatten waar deze koerswijziging vandaan is gekomen?

Voorzitter,

Dan dieper ingaand op het functioneren van de bewindspersonen Knuppe en Ten Have.

De opgestapte commissarissen Deetman en Jol zeggen hierover en ik citeer:

‘Op geen enkel moment heeft de governance na het ingrijpen door de Ondernemerskamer naar behoren gefunctioneerd. Met name de heer Knuppe heeft gewoonweg geweigerd invulling te geven aan wat de Ondernemerskamer voor ogen had.

Hij heeft zich – zonder enig mandaat – met de heer Manders als feitelijk beleidsbepaler opgesteld. Statuten en reglementen zijn vervolgens zonder deugdelijke rechtvaardiging meermaals met voeten getreden. De NL Commissarissen zijn stelselmatig genegeerd, gepasseerd en tegengewerkt’, einde citaat.

Voorzitter,

Hoe vaak is de Ondernemerskamer over het disfunctioneren van de heren Knuppe en Ten Have verwittigd?

Graag een schriftelijk feitenrelaas met bewijs dat bij de Ondernemerskamer protest is aangetekend tegen de obstructie om op een goede manier toezicht te houden op het beleid van ADO.

Is het disfunctioneren van de heren Knuppe als Ten Have; het met voeten treden van de statuten en het stelselmatig negeren, passeren en tegenwerken van de commissarissen Deetman en Jol niet pleitbaar bij de rechter?

Graag schriftelijk een onderbouwd juridisch document waaruit blijkt dat een nieuwe gang naar de rechter is onderzocht.

Kan daarbij worden aangegeven waarom geen gerechtelijke stappen zijn genomen bij het niet betalen van de huur van het stadion dat in eigendom is van de gemeente en het niet nakomen van de onderhoudsverplichting?

Kan daarbij worden meegenomen dat de heren Knuppe en Ten Have optreden als beleidsbepalers die de club willen runnen met geleend geld dat weer ergens anders geleend is en waarbij grote vraagtekens bijstaan over de herkomst? Riekt dit niet naar witwassen? Witwassen waar de rechter toch een broertje dood aan zal hebben.

Voorzitter,

De gemeente Den Haag heeft zo’n 70 miljoen aan belastinggeld geïnvesteerd in ADO

– een club met een groot maatschappelijk belang –

Denkt de gemeente nu echt dat met het wegdoen van het prioriteitsaandeel de verantwoordelijkheid voor dat maatschappelijke belang komt te vervallen?

Samenvattend:
– Waarom geen drukmiddelen zoals licentie en het stadion gezocht?
– Waarom geen nieuwe gang naar de rechter ingezet?
– Waarom geen Plan B?