Voorzitter,

Laat ik deze Begrotingsbehandeling beginnen met het uitspreken van grote zorgen over de veiligheid in onze stad.

Den Haag is kwetsbaar voor zware criminelen en staat vierde op de Onderwereldkaart, een onderzoek van RTL Nieuws naar zogeheten ondermijnende criminaliteit in Nederland.

De onderwereld krijgt steeds meer grip op onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan hennepkwekerijen die brandgevaar opleveren, jongeren die worden geronseld voor criminele klussen of winkels die geld witwassen en zo eerlijke ondernemers verdrijven uit winkelstraten.

Uit de onderhandelingsstukken van de coalitiepartijen kunnen we opmaken dat de burgemeester zich hard heeft gemaakt voor meer budget om de toenemende criminaliteit te bestrijden. Graag een reflectie hierop van de burgervader.

Is er voldoende menskracht om criminelen het hoofd te bieden?

Hoe denkt u over het versterken van de politie, de rechterlijke macht en de recherche? Hoe kunnen we u als raad helpen?

Vorige week kwam de Inspectie Justitie en Veiligheid na tien jaar onderzoek tot de conclusie dat de opsporing van criminelen hapert, wijkagenten nauwelijks aan hun werk toekomen en speciale afdelingen onvoldoende functioneren.

Welke gevolgen heeft dat voor de stad Den Haag?

Ander zorgelijk nieuws is het rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CMK); de aanpak van criminele ronselaars rammelt, daders blijven buiten schot.

Agenten blijken niet in staat om slachtoffers van criminele uitsluiting te herkennen. Ze worden vaker als dader beschouwd en riskeren straf voor bijvoorbeeld drugsdealen, terwijl dat onder dwang gebeurt.

Volgens het CMK kan Nederland veel leren van het Verenigd Koninkrijk. Daar slaan scholen, jongerenwerkers en strafrechtelijke organisaties de handen ineen om gevallen te signalen en jongeren te behoeden voor een leven in de criminaliteit.

Een motie die oproept ronselpraktijken beter te signaleren

Het CMK-rapport stelt ook vast dat ronselpraktijken door criminelen het meest voorkomt op straat en bij openbare hangplekken, gevolgd door ronselen via social media en rondom middelbare scholen. De straatcultuur verhard, hetgeen leidt tot meer criminaliteit en een toename van wapens. Daarom een motie om met een Plan van Aanpak de opkomende gewelddadige straatcultuur in Den Haag te bestrijden.

Voorzitter,

We hebben onlangs een 10-puntenplan ingeleverd om het toenemende wapenbezit, met name messen, onder jongeren te bestrijden. We willen dat plan uitbreiden met een motie om zogenaamde sleutelfiguren/influencers, die een invloedrijke positie binnen hun gemeenschappen en jeugdnetwerken hebben, in te zetten tegen messenbezit.  

Voorzitter,

Dan de ongebreidelde bevolkingsgroei,

dat op van alles in onze stad van invloed is.

Woningnood, personele tekorten bij de politie, het onderwijs en in de zorg, congestie, onder druk staande sociale voorzieningen.

Hart voor Den Haag is benieuwd met hoeveel inwoners Den Haag volgens het college nog kan groeien. Een motie om dat glashelder uit te spreken.

Voorzitter,

Dan Zuidwest,

Hart voor Den Haag knokt al langer voor meer investeringen in armlastig Zuidwest. Ondanks dat 1 op de 7 Hagenezen in dit deel van de stad woont, lijkt het nog steeds een vergeten gebied.

Een kwart van de bewoners heeft schulden en leeft in armoede. Veel woningen zijn in slechte staat. Slechte isolatie, veel vocht en schimmel. En Zuidwest is ongezond: In Moerwijk leef je gemiddeld twaalf jaar korter dan de Hagenaars in andere wijken en 6 op de 10 inwoners in chronisch ziek

Bewoners hebben een Manifest Zuidwest op z’n best ingediend in mei, met een aantal klip en klare verzoeken.

1 projectorganisatie, waarbij er een gemeentelijke projectorganisatie voor Den Haag Zuidwest komt, bestaande uit ambtenaren van alle gemeentelijke diensten;

1 budget, waarbij geld voor initiatieven, programma’s of projecten voor langere tijd beschikbaar komen in een Fonds Zuidwest, zonder schotten tussen verschillende programma’s,

1 raadscommissie Zuidwest, waarbij naast de bestaande commissies 1 raadscommissie speciaal voor Zuidwest in het leven wordt geroepen,

1 budget participatie/ondersteuning bewoners initiatieven, waarbij 10% van het beschikbare budget voor Zuidwest wordt gereserveerd voor het versterken van bewoners participatie en bewoners initiatieven,

Een motie om al die verzoeken in te willigen.

Een kantelwijk voorzitter, die veel aspecten heeft van Zuidwest, is Rustenburg-Oostbroek.

Daarom een motie om deze wijk toe te voegen aan het programma Zuidwest

Voorzitter,

De energiecrisis slaat om zich heen en armoede neemt hand over hand toe. De Voedselbank Haaglanden heeft nog nooit zoveel mensen in het bestand gehad die afhankelijk zijn van de voedselbank. Na februari is er onzekerheid.

Tegelijkertijd wordt nog steeds veel voedsel verspild.

Wij dienen een motie in om voedselverspilling te voorkomen.

In het prachtige Drenthe wordt een jaarlijkse Superzaterdag georganiseerd om bij supermarkten houdbare levensmiddelen op te halen. Deze actie zorgt voor ruim 3.000 kratten met houdbare levensmiddelen, ter waarde van zo’n 150.000 euro. Een motie om zulks ook bij ons te organiseren.

Waar de energiecrisis zich ook hard doet voelen is de cultuur- en sportsector. Voor beide pleiten we per motie voor een steunfonds.

Voorzitter,

Hoewel er in de begroting een buffer is gereserveerd om de stijging van energieprijzen op te vangen, wordt deze nog niet uitgegeven.

In Amsterdam is men al volop bezig met een MKB-fonds, dat bijvoorbeeld wordt ingezet om middels energiecoaches in te zetten op energiebesparing.

Een motie om dat voorbeeld in Den Haag snel te volgen.

Ook wordt ingezet om huurverhogingen voor ondernemers te voorkomen. Een motie om samen met ondernemersverenigingen, vastgoedeigenaren en huurders de dialoog te starten over huurmatiging.

Voorzitter,

Dan het rampdossier Binnenhof.

Volgens een rapport van Deloitte loopt de stad aan gemiste directe- en indirecte inkomsten ruim 208 miljoen euro mis. Een dicht Binnenhof heeft impact op het aantal overnachtingen, bezoeken aan de horeca en winkels. Je zou denken een ruime compensatie van het Rijk, geld voor attracties, zorgen dat je concurrerend blijft met de Mall in Leidschendam

Maar niets van dat al. De stad is één grote bouwkeet waar alleen Bob de Bouwer het prima naar zijn zin heeft.

Een motie om richting het Rijk grenzen aan te geven aan wat kan bij de renovatie.

En om ondernemers wat tegemoet te komen een motie voor behoud uitgebreide terrassen.

Voorzitter,

Wat de stad ook verrijkt, zijn evenementen. Onbegrijpelijk dat we een prachtig event als het Varend Corso in de knop de nek omdraaien. Ook de communicatie laat veel te wensen over. Een amendement dat het Varend Corso alsnog over de Haagse grachten laat varen.

En is het college bereid om in gesprek te gaan en naar oplossingen te kijken als het gaat om

•     een plan om Parkpop toekomstbestendig te maken;

•     in gesprek te gaan met succesvolle evenementen zoals Pal Mundo en Summer Milan Festival die nu niks hebben gekregen?

Voorzitter,

Zorgen zijn er over de visserijsector op Scheveningen.

Wat is de lobby vanuit het college richting EU en het Rijk om de visserij te behouden?

Hoe staat het met de plannen voor de renovatie van de Visafslag?

Een motie om de Scheveningse visserij niet te vergeten.

Wat ook niet goed gaat op Scheveningen, is de aanleg van de ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat – Gevers Deynootweg. De kosten worden 5 x zo hoog en lopen op naar 51 miljoen euro. Niet doen vragen wij per motie

Het parkeren op Scheveningen wordt vanaf januari flink duurder. Automobilisten gaan op straat 6,50 per uur betalen. Om het langs de boulevard/Strandweg enigszins betaalbaar te houden een amendement.

Op verkeer hebben we ook wat wensen,

Het loopt helemaal vast op de Vaillaintlaan, een belangrijke doorgangsweg in de Den Haag.

Twee moties ter verbetering van de doorstroming

1)    Doe een verkenning naar de ondertunneling van deze drukke Vaillaintlaan;

2)    Haal de pollers weg op de Hoefkade en de Parallelweg

Voorzitter,

Kent u de uitdrukking 2 vliegen in één klap?

Daar dachten college Verdonk en ik aan toen we het hadden over het feit dat er aan de ene kant veel ouderen eenzaam zijn in onze stad en aan de andere kant veel kinderen een taalachterstand hebben.

Met de motie voorlees opa’s en oma’s koppelen we deze twee groepen aan elkaar.

Voorzitter,

Den Haag, als de weduwe van Indië,  moet een Bersiapmonument krijgen.

Een monument dat verwijst naar de gewelddadige periode, de Bersiap, direct na de Japanse capitulatie in het voormalige Nederlands-Indië.

Jonge Indonesische ‘onafhankelijkheidsstrijders’ vielen in de maanden na augustus 1945 massaal (Indische)-Nederlanders aan die zojuist uit de Japanse interneringskampen kwamen. Vele duizenden, ook vrouwen en kinderen, vonden daarbij de dood.

Om de martelingen, verkrachtingen en moordpartijen tijdens de Bersiap nooit te vergeten een motie om een monument te realiseren.

Ook pleit Hart voor Den Haag voor erkenning van KNIL-militairen, dienstplichtigen en oorlogsvrijwilligers die in opdracht van de toenmalige Nederlandse regering hebben gevochten om het voormalig Nederlands-Indië te behouden.

Zij vochten voor koningin en vaderland en worden nu massaal weggezet als oorlogsmisdadigers. Dat doet terecht heel veel pijn in de Indische gemeenschap.

Een motie om waardering uit te spreken voor KNIL-militairen

Voorzitter,

Tenslotte wil ik stilstaan bij de bestuurscultuur in dit huis en het vertrouwen in de politiek.

Mijn achterban snapt niks van het feit dat de grootste partij is uitgesloten van coalitiedeelname, maar voor hen sta ik hier.

Wordt de blokkade gecorrigeerd als straks blijkt dat er van alle beschuldigingen niks klopt?

We willen tot die tijd meedenken met moties en amendementen over de koers van de stad.

Dat gaan wij positief-kritisch doen, soms ludiek.

Zo hadden we een Emotieboek voorbereid met 100 ideeën voor de stad. De indiening in motievorm bracht wat problemen met zich mede, maar laat u in de 2e termijn verrassen.

Waarom zouden we niet het Tweede Kamermodel volgen om begrotingsbehandelingen per onderwerp af te ronden met aparte stemmingen?

Zo kun je meer voorstellen indienen en meer invloed uitoefenen op het besturen van de stad.

Graag reflectie hierop vanuit het Presidium

Voorzitter,

Vorig jaar is mijn initiatiefvoorstel Gooi die Luiken open aangenomen.

Stemmen op thema, we hebben er na het foutje, waarbij duizend stemmen verloren zijn gegaan, nooit meer wat over gehoord.

Meer invloed voor de burger via burgerplatform, burgerjury’s en een vragenuur voor kinderen…..hoe zit het ermee?

En tenslotte maakt belofte schuld, daarom een amendement om de raad alsnog in 2023 te versterken, conform unaniem aangenomen motie en de afdoening daarvan door het presidium.

Tot zover