12 februari 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen keerlus lijn 12 in Duindorp

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Jelle Meinesz de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de overlast bij keerlus lijn 12 in Duindorp? (*)

2.Is de aangekondigde automatische smeerinstallatie, inmiddels definitief aangebracht? Zo ja, wat zijn de resultaten?

3.Is het college net als Groep de Mos / Hart voor Den Haag ook van mening dat bewoners van Duindorp zo min mogelijk overlast mogen ervaren van lijn 12? Zo neen, waarom niet?

4.Is HTM in gesprek gegaan met de buurtbewoners om in beeld te krijgen welke overlast zij ervaren en wanneer? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zo nee, waarom niet?

5.Bent u bereid in gesprek te gaan met de HTM voor een blijvende oplossing voor de ervaren overlast door omwonenden? Zo neen, waarom niet?

 

(*)https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5616016/1/RIS297605%20Beantwoording%20sv%20“Geluidsoverlast%20keerlus%20lijn%2012%20in%20Duindorp”