De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 september 2018, ter bespreking van Slechtweerregeling honden en paarden op het strand. (RIS299769),

Constaterende dat:

  • de buurgemeenten Wassenaar, Westland en Katwijk een slechtweerregeling kennen voor honden en paarden;
  • wanneer de temperatuur onder de 18 graden is, het strand ruimte biedt aan meer gebruikers;

Overwegende dat:

  • er grote behoefte bestaat onder honden- en paardenliefhebbers om bij slecht weer het nagenoeg lege strand open te stellen, omdat de aangewezen stranden slecht bereikbaar zijn;
  • deze regeling de overbelaste Bosjes van Poot, het Scheveningse Bos, Ockenburg en Meer en Bos zal ontlasten en de hondenwandelaars meer ruimte krijgen en de natuur meer rust;
  • het merendeel van de strandtenthouders de slechtweerregeling ook ziet zitten, omdat dit extra omzet en gezelligheid brengt op het strand;
  • de slechtweerregeling recht doet aan de paragraaf Dierenwelzijn in het collegeakkoord en in het bijzonder de zinsnede ‘Bij de inrichting van de stad houden we rekening met dieren’;

Verzoekt het college:

  • de slechtweerregeling voor honden en paarden op het strand naar voorbeeld van onze buurgemeenten als pilot in te voeren gedurende het strandseizoen 2019 op het Zuiderstrand tussen strandslag 9 (Kwartellaan) en 12 (Zuiderhavenhoofd);
  • informatie in te winnen bij onze buurgemeenten over de uitvoerbaarheid van deze regeling;
  • noodzakelijke extra handhavers in te zetten om de overlast voor overige strandgebruikers zoveel mogelijk te beperken;
  • de pilot na 30 september 2019 te evalueren waarbij alle strandgebruikers worden betrokken.

en gaat over tot de orde van de dag.