19 februari 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen zorg in kleine woonvormen

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janice Roopram de volgende vragen:

De medische zorg in kleine woonvormen voor ouderen laat vaak te wensen over. Dat signaleert Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Dat terwijl er steeds meer kleinschalige woonvormen komen, doordat ouderen langer thuis moeten wonen en het daar niet altijd redden. Zorgondernemers zien een gat in de markt.

1. Wat vindt u van de berichtgeving van de NOS dat de medische zorg in kleine woonvormen vaak niet goed geregeld is? (*)

In onze schriftelijke vragen “Woonvormen a la Ben Oude NijHuis” (RIS300395) stellen wij onder meer de vraag of het college voornemens is de komende jaren gemeentelijke vastgoed te gebruiken om kleinschalige woonvormen te realiseren. Het college heeft aangegeven dat er tot op heden nog geen passend vastgoed beschikbaar is gekomen voor kleinschalige woonvormen.

2. Deelt het college de mening van Hart voor Den Haag dat de komst van kleinschalige woonvormen a la Ben Oude Nijhuis als wapen kunnen dienen tegen de toenemende woningnood? (**)

3. Kan het college aangeven hoeveel kleinschalige woonvormen voor ouderen er in Den Haag gevestigd zijn en kunt u de namen vermelden met het aantal bewoners?

4. Hoe is het gesteld met de medische zorg in deze Haagse kleinschalige woonvormen? Indien het college dit niet kan aangeven, bent u bereid om onderzoek hiernaar te doen? Zo ja, wanneer? En zo nee, wat is hiervan de reden? Graag een uitgebreide toelichting.

(*) https://nos.nl/artikel/2264339-zorg-in-kleine-woonvormen-ouderen-niet-altijd-goed-geregeld.html
(**) https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6972889/1#search=%22ben%20oude%20nijhuis%22