Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Jelle Meinesz de volgende vragen:

Tussen de vragen kan de vragensteller nog nadere tekst invoegen. Deze mag de mening van de partij weergeven.

1.            Is het college bekend met het krantenbericht ‘Ondernemers dupe eenrichtingsverkeer’? *

2.            Waarom heeft het college gekozen voor deze ‘oplossing’ en hoe is deze tot stand gekomen?

3.            Waarom heeft de gemeente onvoldoende contact opgenomen met de desbetreffende ondernemers?

4.            Is het college ook van mening , dat er nog meer oplossingen mogelijk zijn om deze halte te plaatsen die veel beter passen in deze omgeving? Zo neen, waarom niet?

5.            Is het college bereid om te kijken naar een goed alternatief voor deze eindhalte? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag/Groep de Mos