23 maart 2018 Beantwoording Schriftelijke vragen inzake parkeerplaatsen Duke Ellingtonstraat

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met de slechte staat van de parkeerplekken in de Duke Ellingtonstraat?

2) Bent u bekend dat de bewoners zich zorgen maken over de veiligheid van de voetgangers door los liggende trottoirtegels?

3) Bent u bekend met de belofte van de gemeente om snel actie te ondernemen, maar dat er tot op heden niets is gedaan met de melding?

Zo ja, wilt u de parkeerplaatsen onderwerpen aan een onderhoudsbeurt? Graag met tijdspad.