Per 1 augustus 2023 is Noot de enige aanbieder van doelgroepenvervoer. Van 6 januari tot 1 augustus 2023 is er een implementatieperiode om ervoor te zorgen dat Noot tijdig aan alle eisen kan voldoen. Middels een motie heeft de raad het college verzocht om de raad actief te informeren over de voortgang tijdens deze implementatieperiode. Via de afdoening van de motie heeft het college de raad hierover geïnformeerd.

Procedure:
Geagendeerd per mail op 12 juni 2023.
Wethouder Werk, Wijken en Dienstverlening, mevrouw Parbhudayal, is uitgenodigd om aan de beraadslaging over dit agendapunt deel te nemen.
Inbreng:
Hart voor Den Haag vindt dat onze kwetsbare inwoners recht hebben op een goed ingericht en betrouwbaar doelgroepenvervoer. Gewoon busjes, die op tijd rijden met aardige en hulpvaardige chauffeurs; dat is de basis.
Helaas is dat nu geen werkelijkheid.

Voorzitter, op 1 augustus moet dat wel zo zijn, want dat is de ingangsdatum dat Noot aan alle eisen uit het PvE minimaal moet voldoen. Tenminste dat is wat deze wethouder ons heeft beloofd in haar brief van 7 febr jl. Echter in haar brief van 12 juni jl geeft de wethouder aan dat in de implementatieperiode (1 -3/1-8 2023) alle zaken uit het PvE met Noot worden doorlopen en alle processen waar nodig worden gestroomlijnd”. Betekent de tweede zin hetzelfde als de eerste zin?

Helaas zorgt het weigerachtige gedrag van de wethouder, bij het verstrekken van informatie ervoor, dat HvDH nu geen vertrouwen heeft in “de goede afloop”. Gevraagde informatie wordt pas na heel lang aandringen verstrekt en de aangenomen motie “informeer de raad, wordt niet binnen de gestelde termijn afgedaan. Nog sterker, is pas afgedaan na interventie van de eerste ondertekenaar. En alsnog concludeert het college dat zij de raad actief heeft geïnformeerd. Het moet niet gekker worden. Vraag: hoe geeft de wethouder invulling aan de actieve informatieplicht die zij heeft tav de raad en hoe gaat zij garanderen dat de raad de komende jaren wel goed geïnformeerd wordt?

Voorzitter, het is nu half juni, over 6 weken is het D-day voor alle kwetsbare inwoners van onze stad. Krijgen ze dan eindelijk het kwalitatieve vervoer waar de gemeente voor dient te zorgen? Wat voor garanties geeft de wethouder?

Wat is plan B als de onafhankelijke audit in de 3e week van juni als conclusie heeft dat er niet voldoende chauffeurs zijn per 1 augustus?

Hoe wordt de stiptheid gegarandeerd?

Hoe wordt er tijdens de implementatiefase gemonitord? Ligt de voortgang van alle punten op schema? Hoe wordt het eerste jaar na de aanbesteding gemonitord? Heeft de wethouder zelf een sturende rol?

Voorzitter, ik maak me echt veel zorgen over deze aanbesteding. Heb in vorige levens een aantal aanbestedingen gedaan, zowel van opdrachtgeverskant als van opdrachtnemerskant. Ik heb toen nooit meegemaakt dat de opdrachtgever maandelijks om de tafel zit met de opdrachtnemer om te zorgen dat de laatste aan het PvE gaat voldoen bij ingang van het contract. Je hebt je keus toch laten vallen op het bedrijf waar je het meeste vertrouwen in hebt? Heeft de wethouder voldoende vertrouwen in NOOT?