Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Nino Davituliani(Hart voor Den Haag/Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1.Klopt het dat de PvdA en ook specifiek de afdeling Den Haag hier meerdere bijeenkomsten heeft georganiseerd op in ieder geval 9 april, 20 april en 4 november? (*), (**), (***). Zo ja, is er voor die bijeenkomsten betaald?

2.Hoeveel feesten zijn er in totaal gehost door een PvdA-afdeling, hetzij Den Haag hetzij de afdeling Europa?

3.Deelt u onze mening dat voor iedereen dezelfde regels moeten gelden en is het in dat licht niet ongelooflijk hypocriet dat een door de PvdA-wethouder gestarte en gefinancierde stichting vervolgens haar gebouw ter beschikking stelt aan diezelfde PvdA?

4.Hoe kansrijk acht u de terugvordering van de niet voldane huur en wat gaat u hier als college aan doen om de achterstallige huur alsnog op de euro nauwkeurig te verkrijgen? (****)

5.In hoeverre heeft u druk uitgeoefend op de Stichting Migratie Museum, vooral de periode na 1 oktober en bent u bereid hiervan een feitenrelaas te doen toekomen?

6.Bent u bereid om het bestuur van de stichting Migratie Museum aansprakelijk te stellen voor de geleden schade door niet betaalde huur door de stichting? Zo nee, waarom niet?

7.Kunt u garanderen dat deze stichting en haar bestuursleden geen subsidie meer krijgt, daar zij hebben aangetoond niet met geld te kunnen omgaan? Zo nee, waarom niet?

 

(*) https://www.facebook.com/events/368702250398834/
(**) https://www.facebook.com/events/709371779566780/
(***) https://www.facebook.com/events/migratie-museum/bijeenkomst-de-stem-van-de-rif/356412825001652/

(****) https://www.ad.nl/den-haag/haags-migratie-museum-betaalde-maandenlang-geen-huur-en-wordt-nu-uit-pand-gezet~af02dfc4/

 

Nino Davituliani

Hart voor Den Haag / Groep de Mos