4 juni 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen integrale aanpak voor het Kaapseplein

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Nino Davituliani de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van de vele klachten van bewoners op en rondom het Kaapseplein aangaande (geluids)overlast, onnodig claxonneren, vervuiling, openbare dronkenschap en de opkomst van heroïne gebruikers in dit gebied?

2. Volgens veel buurtbewoners zijn de verkeersproblemen sterk toegenomen na de komst van diverse Bulgaarse winkels. In hoeverre zijn deze specifieke klachten bij het college bekend en is het college bereid naar aanleiding van deze klachten met de betreffende ondernemers in gesprek te gaan? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met Hart voor Den Haag/Groep de Mos eens dat ondernemers geacht worden positief bij te dragen aan de openbare orde en veiligheid in de wijken? Zo nee, waarom niet?

4. Hoe kijkt het college tegen de huisvesting van de Turkse Bulgaren en Turkse Grieken aan in de wijk? Is het college ervan op de hoogte dat deze mensen bij hun komst in Den Haag direct worden voorzien van werk en wonen door malafide partijen? Zo ja, welke middelen heeft het college ingezet om de regie in handen te nemen?

5. Vanuit de wijk horen wij zorgwekkende signalen over dwang en uitbuiting. Heeft de gemeente voldoende zicht op illegale praktijken zoals mensenhandel in deze buurt?

6. Welke middelen heeft het college tot nu toe ingezet om de overbewoning in Transvaal aan te pakken? Bent u met Hart voor Den Haag van mening dat dit probleem nog steeds erg groot is in de wijk? Zo nee, waarom niet?

7. Wordt er in dit gebied intensief gecontroleerd op illegale onderhuur van woningen? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten? Zo nee, bent u bereid hierop te sturen als college?

8. Bent u met Hart voor Den Haag van mening dat de omgeving Kaapseplein op veel plekken aan het verpauperen is? Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de woningen in dit gebied en kan er worden aangestuurd op renovatie? *

9. Bent u met Hart voor Den Haag van mening dat de uitstraling van enkele ondernemingen niet bijdraagt aan de leefbaarheid in de wijk? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bereid om met deze ondernemers in gesprek te gaan over de uitstraling van hun bedrijven? Zo nee, waarom niet?

* https://www.omroepwest.nl/nieuws/2142269/Katwijk-dwingt-huiseigenaren-tot-preventieve-reparatie