Overeenkomstig Artikel 30 van het Regelement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het feit dat de groei van de stad – in 2040 worden er 80.000 nieuwe inwoners extra verwacht – niet synchroon loopt met het op peil houden van de sportvoorzieningen in onze stad. Zo ja, heeft u de bereidheid om een bindende Sportnorm in te voeren om het aantal sportvoorzieningen mee te laten groeien met de stad?
2) Bent u bekend met het feit dat onze stad te kampen heeft met een ernstig tekort aan sporthallen; zeker in de kuststrook, het gebied Loosduinen / Kijkduin en Scheveningen? Zo ja, heeft u de bereidheid om te zoeken naar financiële middelen, bijvoorbeeld bij de verkoop van Eneco. om twee tot drie extra sporthallen te bouwen? Heeft u voorts de bereidheid om bestaande sportvoorzieningen die nu met sloop worden bedreigd, zoals Lindobeach op Scheveningen en de tijdelijke turnhal in Loosduinen, ongemoeid te laten?
3) Bent u bekend met het feit dat De Binckhorst niet aan een in te stellen Sportnorm zal voldoen en dat daar bij de bouw van nieuwe woningen geen rekening is gehouden met het realiseren van voldoende sportaanbod? Heeft u, om deze misrekening enigszins te compenseren, de bereidheid om alsnog – eventueel in samenwerking met vastgoedpartijen – zorg te dragen voor sportaanbod, bijvoorbeeld door de realisatie van speelvelden en kleinschalige indoor sporthallen?
4) De Binckhorst kan het roeimekka van Den Haag worden door als gemeente de plannen van de roeiverenigingen De Laak en Pelargos te omarmen en te komen tot een hernieuwd roeicentrum aan de Trekvliet, waarin beide hardgroeiende verenigingen willen participeren. Heeft u de bereidheid om met beide verenigingen in overleg te treden en te bezien hoe de gemeente kan helpen bij het realiseren en financieren van zo’n roeicentrum?
5) Veel sportverenigingen geven aan dat zij – vanwege ruimte en beperkte financiële middelen – niet kunnen uitbreiden. Veel clubs zijn zelfs genoodzaakt om hierdoor een ledenstop in te voeren. Een totaal onwenselijke situatie voor een stad die zegt dat iedere inwoner moet bewegen. Heeft u de bereidheid bij alle Haagse verenigingen een locatiescan te maken aangaande de wensen tot groei en de eventuele mogelijk- en onmogelijkheden hierbij? Heeft u voorts te bereidheid om de groeiwensen te prioriteren en te voorzien van financiële middelen, bijvoorbeeld als Eneco verkocht is en we de kans hebben met vrijgekomen miljoenen sporten in onze stad voor iedereen toegankelijk te houden?