6 augustus 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen aanpak criminaliteit Spoorwijk

1). Bent u bekend met het artikel: “Bewonersorganisatie Spoorwijk: ‘Scherp de aanpak van veiligheid aan’”*?

2). In hoeverre kan het college zich in de zorgen van de wijkbewoners vinden? Bent u met de bewoners uit Spoorwijk van mening, dat er (te)veel criminaliteit in de wijk plaatsvindt?

3). Met welke concrete maatregelen is het college voornemens de veiligheid in de wijk aan te gaan scherpen zodat de criminaliteit effectief bestreden wordt?

4).Is het college bereid, om met de bewonersorganisatie Spoorwijk in gesprek te gaan om zo een duidelijker beeld te krijgen van de zorgen en verwachtingen van de bewoners? Zo ja, binnen welke termijn denkt u dit te kunnen realiseren? Zo nee, waarom niet?

* https://www.ad.nl/den-haag/bewonersorganisatie-spoorwijk-scherp-de-aanpak-van-veiligheid-aan~a379a7c8/