Voorzitter,

Vandaag bespreken wij het Kunstenplan 2021-2024, oftewel de vierjaarlijkse schoffering van Haagse cultuurinstellingen die op deze manier door onterechte afwijzingen, om zeep worden geholpen. Haagse cultuurinstellingen moeten het doen met minder of geen subsidies, velen zullen daardoor de deuren moeten sluiten. Abrupte stopzettingen zullen niet alleen nadelig uitpakken voor de instellingen zelf, maar het zal ook bijdragen aan de zichtbare vermindering van cultuur in de stad. Derhalve ben ik vandaag hier namens mijn fractie om te bepleiten dat de cultuurinstellingen waar ik het over ga hebben, de moeite waard zijn om ze voor deze stad te behouden.

Voorzitter, het is mij niet ontgaan dat juist de cultuurinstellingen die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd voor meer cultuur in de stad, dé instellingen zijn die gesneuveld zijn in dit Kunstenplan. Wat Hart voor Den Haag betreft mag het hele advies mede hierom in de dichtstbijzijnde prullenbak worden gedeponeerd. Inmiddels is de wereld, ook voor de Haagse cultuursector drastisch veranderd. De Corona crisis is nu reden om je extra zorgen te maken over het voortbestaan van het kunstklimaat in de stad. De instellingen die in het gemeentelijk vastgoed gehuisvest zijn, moeten de huur blijven ophoesten, de anderen (vaak makers en zzp) schalen af.

Als je nu gehonoreerd wordt voor 2021 wordt het uitvoeren van de plannen door Corona ingewikkeld. Degenen met een negatief besluit zullen al helemaal niet in staat zijn om te blijven voortbestaan. Dit sterkt ons in de mening dat het continueren van de subsidies voor de reeds gehonoreerde instellingen nu, de enige juiste optie is.

Hiertoe zal ik bij de Raadsvergadering van 7 oktober aanstaande, namens mijn fractie, een motie indienen.

Voorzitter,

Hart voor Den Haag is blij dat mede door de inspanningen van Hans Willink en onze partij, Muzee nu gered is. Het niet honoreren van de cultuuranker-functie vindt mijn fractie onbegrijpelijk.

Woedend zijn wij, over het oordeel van de adviescommissie die de DEUR dichtgooit voor belangrijke theater-, dans- en muziekinstellingen voor de stad. Door grotendeels in te stemmen met dit politiek getinte advies lijkt de D66–wethouder cultuur in de wijken te willen slopen.

Het niet honoreren van een hoogstaand, Haags en geweldig literair festival, dat al 28 jaar Den Haag internationaal op de kaart weet te zetten, spreekt boekdelen. Crossing Border heeft plaats moeten maken voor een andere instelling.  Waar de schijn van belangenverstrengeling van een kerncommissielid, veel te snel van tafel is geveegd. Hoezo transparant? Crossing Border VERDIENDE steun, maar werd volkomen onverwacht, de nek omgedraaid. En die afwijzing kreeg, alsof dat niet genoeg is, ook nog eens steun van de wethouder. Als fractie vragen wij de Raad, met klem, om mede hierom het gehele advies niet over te nemen.

Voorzitter,

De naderende afwezigheid van een cultuuranker in Haagse Hout zorgt ervoor dat er geen uitzicht is op een laagdrempelige toegang tot cultuur in vijf wijken. Wat ziet de wethouder als mogelijke alternatieven voor het stadsdeel Haagse Hout om het culturele gat mee te vullen?  Cultuur moet er toch voor iedereen zijn?

De stichting Zuiderparktheater heeft in de afgelopen vijf jaar succesvol veel ervaring opgedaan in het ontwikkelen en realiseren van plannen met betrekking tot educatie en sociaal-culturele activiteiten. De huidige organisatie heeft een  prachtige programmering weten neer te zetten die enorm in de smaak valt bij onze stadsgenoten. En zó een stichting krijgt letterlijk NUL op het rekest, want de stichting krijgt NUL euro subsidie voor de programmering. De mensen achter de organisatie, die voor deze prachtige programmering zorgen, zijn dus de sjaak, een ware vernietiging van menselijk kapitaal.  De stichting heeft jarenlang bijgedragen aan het bevorderen van de sociale samenhang in de wijken die rond het theater liggen. Kennelijk heeft de wethouder andere plannen voor de exploitatie van het openluchttheater!? Het onaangekondigde bezoek van een potentiële nieuwe eigenaar en een medewerker van de gemeente zorgen bij zowel de stichting als onze fractie, logischerwijs voor argwaan. Hier heeft de heer Kjell Wagner de commissieleden per e-mail over ingelicht. Ook tijdens de hoorzitting heeft de heer Wagner een duidelijk beeld van het voorval geschetst. Het vertrouwen met betrekking tot de transparantie waarmee de call wordt uitgevoerd komt hiermee in de ogen van het bestuur behoorlijk onder druk te staan.

Wanneer zijn de gesprekken met betrekking tot de exploitatie van het openluchttheater begonnen?  Waarom is ervoor gekozen om de huidige huurders niet te informeren over de bezichtiging? Zijn er gesprekken met andere partijen dán Het Paard, gevoerd en zo ja, met wie en wanneer hebben deze gesprekken plaatsgevonden? Graag een reactie van de wethouder.

Voorzitter,

Het lijkt in het advies alsof de ene instelling wel en de andere niet is gestraft voor het nog niet op orde hebben van een lange termijn visie op culturele diversiteit.  Daarmee is het advies onevenwichtig, gebaseerd op willekeur en in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

De Adviescommissie miskent tevens de bijdrage van het middenkader en daarmee ook  van kunst en cultuur voor de Haagse samenleving en – nogmaals – schoffeert culturele instellingen door ze het gepolitiseerde beleidskader van de D66 wethouder op te leggen.

Lonneke van Leth Dans bereikt 17.000 kinderen per jaar. Dat zijn cultureel diverse jongeren, want alle scholen zijn gemengd. Lonneke van Leth weet met haar voorstellingen de kinderen, de ouders én de docenten altijd enthousiast te krijgen. Met het negatieve advies voor jeugddansgezelschap van Lonneke van Leth staat de toekomst voor goede Haagse cultuureducatie op de tocht! Dit kunnen wij niet toestaan.

Tot grote teleurstelling van onze partij gaat de geldkraan ook voor De Dutch Don’t Dance Division dicht. Met het wegvallen van De DDDD zal een belangrijke schakel in de Haagse culturele danssector verdwijnen.

Door het overnemen van het advies voor De DDDD lijkt de wethouder in een soort identiteitscrisis te verkeren. Hij heeft zich namelijk meerdere keren, vol lof uitgesproken over de geweldige dansvoorstellingen die door dit dansgezelschap zijn neergezet. Waarom mogen anderen daar niet van genieten dan?

Voorzitter,

Het succesvolle ensemble Ciconia Consort wordt ook de nek omgedraaid. De groeiende bezoekersaantallen worden door de commissie ook in dit geval buiten beschouwing gelaten. Hoe is dit mogelijk? Graag een reactie van de wethouder.

Festival Popdistrict wordt afgestraft op samenwerking met externe partijen zoals horeca! Het is werkelijk van de zotte!!

Cultuurschakel krijgt een korting van maar liefst 230.000 euro! 8fte wordt dus 6 fte, dit betekent dat scholen minder activiteiten zullen afnemen waarmee de kwaliteit van cultuuronderwijs naar beneden zal gaan. In het beleidskader geeft wethouder van Asten juist aan op cultuureducatie meer te willen inzetten. Ook heeft het Rijk duidelijk aangegeven dat er in cultuuronderwijs blijvend moet worden geïnvesteerd. Kan de wethouder op deze  behoorlijke discrepantie reageren?

Het kunstenplan voor de komende 4 jaar is pure kapitaalvernietiging en moet wat Hart voor Den Haag betreft door de papierversnipperaar.

Voorzitter,

Het is ons nu duidelijk dat het Advies op een ondeugdelijke wijze tot stand is gekomen en inhoudelijk geen hout snijdt. In combinatie met de onzekere toekomst door de Corona pandemie, zijn wij van mening dat op dit moment niet kan worden voldaan aan een eerlijke en duidelijke beoordeling, hetgeen impliceert dat het Advies later moet worden opgesteld naar aanleiding van een herbeoordeling dan. Anderhalf jaar later lijkt ons een redelijke termijn hiervoor. Tot die tijd is het stadsbestuur naar onze mening zeer zeker in staat de huidige subsidieregeling te continueren, alsmede de nieuwe instellingen die hun aanvraag gehonoreerd hebben gekregen, meegesubsidieerd te krijgen door extra betaald te krijgen vanuit het Rijk.

Voorzitter, tot zo ver.