30 maart 2018 Beantwoording Schriftelijke vragen bouwplan statushouders in Wateringse Veld

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het raadslid Dubbelaar (Groep de Mos / Ouderen Partij) de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1) Bent u bekend met de omgevingsvergunning voor het verplanten van bomen aan het Oosteinde? (1)

2) Kunt u duiden waarom er een vergunning is verleend voor het verplanten van bomen terwijl het bouwplan nog niet vastgesteld is?

Op woensdag 10 januari werd er in het Haagse stadhuis gesproken over de huisvesting van statushouders. De wethouder moest het kappen of verplaatsen van bomen navragen (3).

3) Wat heeft de wethouder precies gedaan na de vergadering van 10 januari?

4) Waarom ben ik niet eerst geïnformeerd voordat deze vergunning is verleend?

5) Wat gaat/zal het verlenen van de vergunning in de praktijk betekenen?

6) Is het college met Groep de Mos van mening dat van het verplanten van bomen geen sprake kan zijn, voordat er een definitief bouwplan is vastgesteld? Zo nee, waarom niet?

7) Wat gaan het college doen om te zorgen dat er niet onnodig bomen worden weggehaald?

(1) Omgevingsvergunning verleend, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-16622.html

(2) Locatie Oosteinde – Laan van Wateringse Veld: huisvesting statushouders, https://www.denhaag.nl/nl/inburgeren-en-naturalisatie/statushouders/huisvesting-statushouders/locatie-oosteinde-laan-van-wateringse-veld-huisvesting-statushouders.htm

(3) Besluitenlijst van de commissie Ruimte op 10 januari, https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/overige_bestuurlijke_stukken/429954