14 mei 2019 Beantwoording Schriftelijke vragen Betaald parkeren in alle centra

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Jelle Meinesz de volgende vragen:

1. Is de gemeente op de hoogte van het krantenbericht ‘Betaald parkeren in alle centra? *

2. Is het college met ons van mening dat betaald parkeren niet tot de kerntaken van de MRDH behoort? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college ook van mening dat de MRDH zich louter bezig moet houden met haar kerntaken (zoals beschreven in de concept-Strategische Agenda van de MRDH van 13 maart 2019)?

4. Vind u ook dat, als alle centra betaald parkeren krijgen ingevoerd, dit enorm schadelijk is voor onze lokale ondernemers? Zo nee, waarom niet?

5. Op welke terreinen is de MRDH nog meer bezig haar takenpakket op te dringen aan gemeenten en hoe realistisch is het pleidooi voor tolwegen (in Den Haag)?

6. Bent u bereid de MRDH op deze slechte 1-aprilgrap aan te spreken? Zo nee, waarom laten we ons door deze ongekozen bestuurslaag ons beleid voorschrijven?

(*) 1 april 2019 AD